N.4141 Άρθρο 31 Ρυθμίσεις θεμάτων αποκρατικοποιήσεων

 

1.α.            Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«τη συγκρότηση επιτροπών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5Α».

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002, η λέξη «Ε.Γ.Α.Α.» αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ.Ε.Α.Α.».

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και παρα­λαβής της σύμβασης. Η Επιτροπή συγκροτείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουρ­γείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιού- μενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών και έναν δημόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.»

2.α.            Στο άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (Α'165) προστίθεται παράγραφος 1Α, ως εξής:

« 1Α. Η Διεύθυνση ΔΕΚΟ έχει επιπλέον και τις εξής αρμοδιότητες:

α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Διυπουρ­γική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιή­σεων (Δ.Ε.Α.Α.), που συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α'212), όπως μετονομάσθηκε με την παρά­γραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α'171).

β) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών για τα θέ­ματα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στη Δ.Ε.Ε.Α..

γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των τμημάτων Α' και Β' της Διεύθυνσης Υποστήριξης της καταργηθείσας με την παρ. 2α του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α'180) Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων και Αναδι­αρθρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3049/2002, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 3965/2011 (Α'113).»

β. Στο άρθρο 12 του π.δ. 178/2000, προστίθεται παρά­γραφος 8, ως εξής:

«8. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1Α ασκούνται από το Τμήμα το οποίο είναι αρμόδιο για την εκά­στοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο και σε περίπτωση που δεν έχει αρμοδιότητα κάποιο τμήμα, οι αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα που η καθ' ύλην αρμοδιότητά του είναι η πιο συναφής, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Χρέη γραμματέα της Δ.Ε.Α.Α. εκτελεί υπάλληλος του εκά­στοτε αρμόδιου τμήματος. Η Διεύθυνση ΔΕΚΟ μπορεί να συνεργάζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».»

3.   Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης το Ταμείο μπορεί να εισηγείται στον Υπουρ­γό Οικονομικών και στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό νομοθετικές ρυθμίσεις προς το σκοπό επιτάχυνσης και βελτιστοποίησης του έργου του Ταμείου, αιτιολογώντας αυτές ειδικά και εμπεριστατωμένα.»

4.α.            Αναστέλλεται, μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου, η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε, έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής πολιτι­κής 2011-2015 και 2013-2016, που εγκρίθηκαν με τους νό­μους 3985/2011 (Α' 151) και 4093/2013 (Α'222) αντίστοιχα, για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

β. Κατά των εταιριών και των προσώπων της προηγού­μενης περίπτωσης α' και μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόμενη περίπτωση γ' δεν επισπεύδονται πράξεις ή μέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δη­μοσίων Εσόδων ή άλλον ειδικό νόμο για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Πράξεις ή μέτρα που έχουν ασκηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος νόμου αναστέλλονται μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόμενη περίπτωση γ'.

γ. Η αναστολή των προηγούμενων περιπτώσεων α' και β' διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικο­ποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή έχουν επισπευσθεί μέτρα εκτέλεσης είτε μέχρι την αξιοποίηση επιμέρους περι­ουσιακών στοιχείων αυτής είτε μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων τους στο ΤΑΙΠΕΔ είτε με τη θέση τους σε λύση και εκκαθάριση, οπότε αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οριστικά τόσο οι ποινικές διώξεις όσο και κάθε πράξη ή μέτρο εκτέλεσης κατά των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α' και β' του παρόντος, ενώ η ευθύνη εξόφλησης των οφειλών αυτών παραμένει στα νομικά πρόσωπα και βαρύνει τα περιουσιακά τους στοιχεία.

5.   Οι περιπτώσεις αα' και ββ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α' 226) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, ως εξής:

«αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή το «Ταμείο Αξι­οποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙ­ΠΕΔ) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α' 314), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού.

ββ) το Δημόσιο ή το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/ 2005, μόνοι ή από κοινού, έχουν την πλειοψηφία των μετοχών.»

6.α.            Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα καταστατικά των εταιριών των οποίων το σύνολο ή μέρος των μετοχών περιέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή τα δικαιώματα ψήφου από τις ανωτέρω μετοχές ασκούνται από το Ταμείο, μπορούν να τροπο­ποιούνται ως προς όλες τις διατάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.»

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 3986/2011, εδάφιο ως εξής:

«Ως προς το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιριών αυτών εφαρμόζονται, για όσο χρόνο οι μετοχές ή τα δικαιώ­ματα ψήφου επ' αυτών ανήκουν στο Ταμείο, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' ή Β' του ν. 3429/2005, εφόσον οι εταιρίες αυτές, πριν τη μεταβίβαση των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου από αυτές στο Ταμείο, υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' ή Β' του ν. 3429/2005, κατά περίπτωση.»

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ­γείται η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρ­θρου 321 του ν. 4072/2012, καθώς και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 που προστέθηκαν με την υποπαράγραφο Δ.1. περίπτωση 6 του ν. 4093/2012.

7.α. Στο στοιχείο στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ν.δ. 827/1978 (Α'194), η φράση «πλην της εκμετάλ­λευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγη­των ειδών» καταργείται, καθώς και η λέξη «θυγατρικές».

β. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 120 του ν. 2533/ 1997 (Α' 228) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Επιτρέπεται στην ΚΑΕ Α.Ε. να αποσχίσει και να εισφέρει τον κλάδο του ταξιδιωτικού εμπορίου, συμπε­ριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, σε εταιρεία που ιδρύει ή έχει ιδρύσει. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτής, η οποία εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδή­ποτε άλλη διατύπωση ή διαδικασία σε όλα τα δικαιώ­ματα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο και ιδίως σε όσα απορρέουν από την από 30.12.1997 σύμβαση παραχώρη­σης με το Ελληνικό Δημόσιο, τις κείμενες διατάξεις, τις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης-μίσθωσης. Όπου στην οικεία νομοθεσία, στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές πρά­ξεις, στις συμβάσεις παραχώρησης - μίσθωσης και στις πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις γίνεται αναφορά στην εισφέρουσα εταιρεία, η αναφορά αυτή νοείται μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης ως αναφορά στην αποκτώσα τον κλάδο εταιρεία.»