Ν. 4002 : Άρθρο 16 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3862/2010 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συστήματα εσωτερικού ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (παράγραφος 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ)

 

1. Στο άρθρο 17 του ν. 3862/2010 προστίθεται νέα πα­ράγραφος 6α, ως εξής:

«6.α. Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος ε­νημερωθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής σχετικά με την πρόθεση ενός ιδρύματος πληρωμών με έδρα σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. να παρέ­χει υπηρεσίες πληρωμών μέσω αντιπροσώπου ή μέσω υ­ποκαταστήματος στην Ελλάδα και εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος έχει βάσιμες υπόνοιες ότι, σε συνδυασμό με την προτιθέμενη πρόσληψη του αντιπροσώπου ή τη δημιουργία του υποκαταστήματος, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρο­μοκρατίας κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η πρό­σληψη του αντιπροσώπου ή η δημιουργία του υποκατα­στήματος ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο νομιμο­ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρη­ματοδότησης της τρομοκρατίας, ενημερώνει τις αρμό­διες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής.»

2.  Στα άρθρα 32 παράγραφος 2, 33 παράγραφοι 3 και 4, 43 και 44 του ν. 3862/2010 η λέξη «μεμονωμένη» αντι­καθίσταται από τη λέξη «επί μέρους».

3.  Στο άρθρο 78 του ν. 3862/2010, οι παραπομπές στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και στο άρθρο 70 αντικαθίστα­νται με παραπομπές στο άρθρο 76 παράγραφος 1 και στο άρθρο 77.

4.  α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 3601/2007 (Α' 178) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα οφείλει να διαθέτει άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργα­νωτική διάρθρωση με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπι­σμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να α­ναλάβει, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λο­γιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι οποίες είναι συνεπείς και προωθούν την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.»

β. Στο τέλος του άρθρου 26 του ν. 3601/2007 προστί­θενται νέες παράγραφοι 3 και 4, ως εξής:

«3. Τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα υπο­χρεούνται να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πλη­ροφόρηση για τις αποδοχές προσωπικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης που ορίζονται με αποφά­σεις της, στο πλαίσιο του άρθρου 29 του ν. 3601/2007. Η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιεί την πληροφόρηση που της παρέχεται κατά τα ανωτέρω προκειμένου να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών. Η Τράπεζα της Ελ­λάδος υποχρεούται να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τραπε - ζική Αρχή τις ανωτέρω πληροφορίες.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια αρχή του κρά­τους - μέλους καταγωγής, συγκεντρώνει την πληροφό­ρηση για τον αριθμό των ατόμων ανά πιστωτικό ίδρυμα που ανήκουν σε κατηγορίες αμοιβών ύψους τουλάχι­στον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, συμπεριλαμ­βανομένων αφ' ενός μεν του τομέα απασχόλησης στον οποίο εμπλέκονται, αφ' ετέρου δε των βασικών στοιχεί­ων των αποδοχών, των πρόσθετων, μεταβλητών αμοι­βών, των μακροπρόθεσμων επιβραβεύσεων και των συ­νταξιοδοτικών εισφορών τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να διαβιβάζει την πληροφόρηση την οποία έχει λάβει κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου

στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η οποία τη δημοσιο­ποιεί αθροιστικά για κάθε - κράτος μέλος καταγωγής, σε κοινό μορφότυπο αναφοράς.»