Ν.4172/2013 Άρθρο 10 Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

≪Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων≫ είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στο εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα