Υ. Α. Φ. 11321/οικ. 31102/1870/ΦΕΚ Β 2906/18.11.2013 Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 11321/οικ. 31102/1870/ΦΕΚ Β 2906/18.11.2013

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 66).

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 98).

   3. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

   4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, του π.δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του άρθρου 4, του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 141) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α' 141)».

   5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

   6. Την απόφαση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 115), όπως ισχύει, η οποία λήφθηκε κατά την 5η Συνεδρίασή της, την 18.09.2013.

 

   7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας των ασφαλισμένων επ' αόριστον στις κατωτέρω παθήσεις, δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από τον αριθμό των ασφαλισμένων, στους οποίους θα πιστοποιηθούν οι συγκεκριμένες παθήσεις, αποφασίζουμε:

   Οι παθήσεις, για τις οποίες, η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 3846/2010, πέραν αυτών που ήδη προσδιορίζονται με τις διατάξεις αυτές, είναι αυτές που περιέχονται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ' ΑΟΡΙΣΤΟΝ

Α/Α

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Αιματολογικές παθήσεις

 

 

1.

Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω

σελ 23318 παρ.1 σελ 23318 παρ.1.1 σελ 23318 παρ.1.2

>2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος Νέκρωση κεφαλής μηριαίου

 

Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος

 

 

2

Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23345

 

3.

Σαρκοείδωσηπνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23348

3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ Ro ΘώρακοςΣπιρομέτρησηΑέρια Αίματος Γεν. Αίματος (Htc)

4.

Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου

σελ 23350

5.

Ολική πνευμονεκτομήγια καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις

σελ 23356

 

 

Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος

 

 

6.

Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατάNYHA με ΠΑ 80% και άνω

σελ 23377 παρ. 12

Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο

7.

Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/πνευμόνων

σελ 23377 παρ. 13

 

 

Παθήσεις πεπτικού συστήματος

 

 

8.

Μεταμόσχευση ήπατος

σελ. 23391

 

 

Μεταβολικές παθήσεις

 

 

9.

Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω

 

Τύπος ΙΙΙ

 

Δερματολογικά νοσήματα

 

 

10.

Μελαγχρωματικήξηροδερμία

σελ 23406 παρ. 0.821

 

11.

Συγγενήςπομφολυγώδηςεπιδερμόλυση

σελ 23406 παρ. 081

 

 

Ψυχικές διαταραχές

 

 

12.

Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ.) με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23413 παρ. 1

 

13.

Νοητική υστέρηση

σελ 23416 παρ. 8

 

14.

Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος

 

 

15.

Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)

σελ 23417

 

 

Νοσήματα του νευρικού συστήματος

 

 

16.

Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson

σελ 23419 παρ. 2.1

 

17.

ν. Huntington με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23419 παρ. 2.2

 

18.

Νωτιοπαρεγκεφαλιδικάνοσήματα

σελ 23420 παρ. 3.3

 

19.

Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση

σελ 23420 παρ. 3.4

 

20.

Εγκατεστημένη ημιπληγία- ημιπάρεσηόταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας

σελ 23421 παρ. 4.3

 

21.

Τετραπληγία/τετραπάρεση και παραπληγία/παραπάρεση, διπληγίαόταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.

σελ.23422 παρ. 4.5

Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων -- > χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων --> Χαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη απόορθοκυστικέςδιαταραχές, μη αναστρέψιμη

22

Διαταραχές ΠΝΣ-κρανιακά νεύρα: Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)

σελ 23424 παρ. 5

 

23.

Μυικές δυστροφίες καιμυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.

σελ 23428 παρ. 7.2

 

 

Ορθοπεδικές παθήσεις

 

 

24.

Ακρωτηριασμοί καιφωκομελίες άνω άκρων

σελ 23431 παρ. 3.1

 

25.

Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές,τενοντομετα-θέσεις, απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και τηνπαρόδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.

σελ 2343423435 παρ. 3.4

 

26.

Ακρωτηριασμοί καιφωκομελίες κάτω άκρων

σελ 23435 παρ. 4.1

 

27.

Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)

σελ 23435 παρ. 4.4

 

28.

Αρθρογρύπωση

σελ.23440

ΝευρομυϊκόΣύνδρομο

 

Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα

 

 

29.

Αλαλία εκ κωφώσεως

σελ 23444

 

30

Κωφά - βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση

 

 

31.

Γλωσσεκτομή            σελ 23451

32.

Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)

σελ 23451

 

33.

Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου

σελ 23451

 

34.

Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία

σελ 23452 και 23455

 

 

Χειρουργικές παθήσεις

 

 

35.

Μόνιμη νηστιδοστομίαή ειλεοστομία

σελ 23460 παρ. 1.4.6 και παρ. 7

 

36.

Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία

σελ 23460 παρ. 1.5

 

37.

Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού

 

 

Μερική ή ριζική πε-εκτομή με ή χωρίςουρηθροστομία

σελ 23476

 

 

Παθήσεις οφθαλμών

38.

Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση

σελ 23478 -79

Αναφέρεται η αιτία Βεβαίωση ιατρού ότι είναι «ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ»

39.

Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία

σελ 23480

 

 

Νεφρολογικές παθήσεις

 

 

40

ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρικήαιμοκάθαρση

σελ 23486 παρ. 6

Στάδιο 5ο

41.

Μεταμόσχευση νεφρού

σελ 23486 παρ. 7

 

42.

Κυστική ίνωση ήινοκυστική νόσος επιπέδου 2

σελ.23487

 

 

Ογκολογικές παθήσεις

 

 

43.

Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις

 

Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση

 

  

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Άρθρο 16

Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου

 

   1. Η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ως πάσχοντες από: α) Σύνδρομο Down - αυτισμό - υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση, β) ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων, γ) φωκομέλειες, δ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή ε) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων καθορίζεται επ' αόριστον, στ) τυφλώτης, ζ) παραπληγία τετραπληγία και η) ινώδης κυστική νόσος.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται επιστημονική επιτροπή, που απαρτίζεται από ιατρούς του ειδικού σώματος υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με όμοια απόφαση, μετά από πρόταση της ανωτέρω επιτροπής καθορίζονται και άλλες, πλην των ανωτέρω, παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται ο σχετικός κατάλογος παθήσεων.