ΠΟΛ.1045 / 10.02.2014:Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄) «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις», περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

      

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ. 1045

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄) «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις», περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α΄287) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Παρατείνεται μέχρι 31/12/2014 η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010(ΦΕΚ Α΄212) και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66),περί του δικαιώματος παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού που αποσύρεται και περί απόσυρσης για καταστροφή Ε.Ι.Χ και φορτηγών Ι.Χ αυτοκινήτων των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας έχουν εκδοθεί στη χώρα μας έως 31/12/2000 και έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών, αντίστοιχα.

Η ισχύς των προαναφερομένων διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 31/12/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 αυτού.

Επιπλέον τα όσα έχουν διευκρινισθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1037/22.2.2011,ΠΟΛ1050/15.3.2011,ΠΟΛ1074/2011,ΠΟΛ.1091/2012,αναφορικά με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αποσυρόμενων οχημάτων (να έχουν καταβληθεί για το έτος της απόσυρσης καθώς και οι τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών, διαδικασία οριστικής διαγραφής, χορήγηση βεβαίωσης κ.τ.λ) εξακολουθούν αναλογικά να ισχύουν και μετά την προαναφερόμενη παράταση των διατάξεων περί της απόσυρσης των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΦΕΚ 287/Α΄/13,ΑΡΘΡΟ 16