ΠΟΛ.1026/14 (ΦΕΚ 170 Β/30-01-2014) : Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστω­ση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1026/14 (ΦΕΚ 170 Β/30-01-2014) : Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστω­ση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο

1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο

2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄-26/7/2013), περί καθορισμού δικαιολογητικών εγγράφων και λοιπών λεπτομερειών για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄ - 23/7/2013).

γ) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρα­γράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄ - 12/11/2012), όπως ισχύει.

δ) Την υπ’ αριθμ. 1/16-1-2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων».

ε) Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων σχε­τικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Κάθε φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοι­κία στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, για το οποίο έχει φορολογηθεί στην αλλοδαπή, προκειμένου να τύχει της μείωσης του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υποχρεούται να συ-νυποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Αποφυ­γής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.), βεβαίω­ση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

- Για τις λοιπές χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ, βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

-  Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή. Η θεώρηση αυτή δεν απαι­τείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φο­ρέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

2.   Η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρ­χής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης [ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α188/27-11-1984)], εφόσον το αλλοδα­πό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014