ΠΟΛ.1038/14 (ΦΕΚ 185 Β/31-01-2014) : Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφο­ριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Αριθ. ΠΟΛ: 1038/14 (ΦΕΚ 185 Β/31-01-2014) : Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφο­ριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/

2012  περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημο­σίων Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄ - 12/11/2012).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄- 26/7/2013) περί υποχρέωσης υποβο­λής πληροφοριακών στοιχείων από ορισμένα πρόσωπα σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές με φορολογου­μένους.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/ 28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης αρμο­διοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα­τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013(ΦΕΚ 3317 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών.

4.  Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσι­οδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Την ΠΟΛ 1013/7.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμ­ματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 32 Β΄) για την υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι­νωνίας μέσω διαδικτύου.

6.  Την υποχρέωση των εκμισθωτών ακίνητης περι­ουσίας να υποβάλλουν δήλωση των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων που συνάπτονται από 1.1.2014 και μετά ή έχουν συναφθεί προγενέστερα και δεν έχουν υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ., με τη χρήση ηλεκτρονικής με­θόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

7.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται μέχρι 28/2/2014 η προθεσμία υποβολής των έγγραφων αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων που συντάχθηκαν από 1/12/2013 μέχρι και 31/12/2013, ανε­ξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.. Μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται χωρίς την επιβολή προστίμου και οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές μισθώσεις που συντάχθηκαν πριν την 1/12/2013, ανεξάρ­τητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014