Ν.4225/2013 Άρθρο 8 Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας

Άρθρο 8 Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας
Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α'16) οι λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζομένων του Κ.Π.Π.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζομένων του συνιστώμενου Κ.Κ.Π., κατόπιν εκλογών εκ του συνόλου των εργαζομένων του Κ.Κ.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία».