Ν. 4002 : Άρθρο 18 Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

1.α) Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομι­κών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου μπορούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 να υποβάλουν αρχικές ή συ­μπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθη­καν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, χωρίς την επιβο­λή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Α' 179), εφόσον υποβληθούν μέχρι την ίδια ως άνω προθε­σμία αρχικές ή συμπληρωματικές καταστάσεις και ισοζύ­για του άρθρου 20 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992, (Α' 84).

β) Κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν έ­χουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2523/1997, προκειμένου για τις αιτήσεις που υπο­βάλλονται για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών κατά το χρόνο ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου.

γ) Επίσης, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρέχεται η δυ­νατότητα υποβολής δηλώσεων, με τους ευνοϊκούς ό­ρους που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, για τις κάτωθι φορολο­γίες:

αα) Φόρου προστιθέμενης αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248), όσον αφορά:

-    αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκ­καθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και δηλώσεις αποθεμά­των, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή,

-    έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο Δημόσιο πο­σών Φ.Π.Α. που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε α­γρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, για τις ο­ποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομέ­νη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ.,

-    ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτή­σεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών,

-    δηλώσεις Intrastat.

ββ) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρ­θρων 11, 12, 13 και 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή­ματος.

γγ) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της α­ξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992 (Α' 113).

δδ) Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α'210), τέλος συνδρομη­τών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλε­φωνίας του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α' 31).

εε) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματι­κές και γραμμάτια σε διαταγή.

στστ) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλο­νται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε εί­δους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.

ζζ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν. 2040/ 1992 (Α' 70), εισφοράς υπέρ δακοκτονίας του α.ν. 112/1967 (Α'147') και του ν. 1402/1983 (Α' 167).

ηη) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φό­ρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (Α' 204).

θθ) Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδι­κού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νομι­κών προσώπων, όσον αφορά αρχικές ή συμπληρωματι­κές δηλώσεις. Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρί­σκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες εφαρμόζεται κατά την πιο πάνω ημερομηνία το αντικει­μενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982, οι υ­πόχρεοι δηλώνουν υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με την πρώτη εφαρ­μογή των ανωτέρω διατάξεων στην περιοχή, εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής. Για τον προσδιορισμό της φορο­λογητέας αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρε­σίας (Δ.Ο.Υ.), η οικεία φορολογική δήλωση, στην οποία επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων. Με την υποβολή της φορολογι­κής δήλωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 Α του ν. 1249/1982 επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία στο φύλ­λο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου είναι ειλικρινή. Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου διενεργείται έλεγ­χος και επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστι­μα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ιι) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμ­βάνεται στις περιπτώσεις α' έως και θ', με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

δ) Για τις δηλώσεις της προηγούμενης περίπτωσης υ­πολογίζεται πρόσθετος φόρος δέκα τοις εκατό (10%), για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέ­ωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και τρία τοις εκατό (3%) για τις περιπτώσεις που η φορολο­γική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, εφόσον ο φόρος κατα­βληθεί σε δόσεις. Στην περίπτωση που ο φόρος κατα­βληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος. Στην περίπτωση που με τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προ­κύπτει φόρος για καταβολή δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

ε) Η καταβολή του φόρου γίνεται ως εξής:

αα) Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται:

(i)  από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ­θρο 101 του Κ.Φ. Ε. και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε, σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο (2), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέ­ρα των δύο (2) επόμενων μηνών αντίστοιχα,

(ii) από τα φυσικά πρόσωπα μέχρι την τελευταία εργά­σιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση.

ββ) Ο συνολικός φόρος που οφείλεται με βάση τις υ­ποβαλλόμενες δηλώσεις της περίπτωσης γ' της παρού­σας παραγράφου, καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υ­ποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δό­σεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επό­μενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υ­

πηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.

στ) Οι διατάξεις των προηγούμενων υποπαραγράφων της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή:

αα) Στις περιπτώσεις όπου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφής οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις.

ββ) Στις υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιου­σίας και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

γγ) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη.

δδ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις ο­ποίες δηλώνεται ζημία.

εε) Στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρω­θεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστι- κών πράξεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον για αυτές τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον Κ. Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παρ. 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε ά­πρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθε­σμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υ­ποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών.

ζ) Κατ' εξαίρεση, οι υπόχρεοι οι οποίοι κατά την ημε­ρομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν ήδη επιλε­γεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους ε­πιδίδεται επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου αυτής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επί­δοση της ως άνω πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

η) Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, η υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που αναφέρονται σε φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και μετά, κα­θώς και υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178).

2.  Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2011, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ε­λέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφο­ρών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012.

3.α)         Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 (Α' 258) καταργούνται από 1ης Σεπτεμβρίου 2011.

β) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Ορ­γανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Ο. Ε. Β. - (Ειδικοί Οργα­νισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή αρ­δευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.»

4.  Σε περίπτωση που ύστερα από τον έλεγχο από το γραφείο του φακέλου της υπόθεσης του επιτηδευματία προκύπτει ότι δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των διατάξε­ων του άρθρου 4 του ν. 3888/2010 (Α'175), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων δ', στ' και θ' του ίδιου άρθρου και με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέ­χρι και 31.12.2009, η επίλυση των φορολογικών διαφο­ρών μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010.

Για τον υπολογισμό του φόρου του άρθρου 6 του ως ά­νω νόμου στην περίπτωση των γεωργικών συνεταιρι­σμών λαμβάνεται υπόψη το είκοσι τοις εκατό (20%) των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και στις λοιπές περι­πτώσεις τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα αφαιρουμέ­νων των εσόδων από πώληση και επαναμίσθωση του ίδι­ου πάγιου εξοπλισμού.

Δεν υπάγεται στις διατάξεις των προηγούμενων εδα­φίων κάθε υπόθεση ή ανέλεγκτη χρήση με ακαθάριστα έ­σοδα μεγαλύτερα του ποσού των σαράντα εκατομμυ­ρίων ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις. Η κατά τα προηγούμενα ε­δάφια επίλυση των διαφορών ενεργείται πριν από την έ­ναρξη του ελέγχου με την αποδοχή από τον υπόχρεο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του άρθρου 9 του ως άνω νόμου και τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/ 11.10.2010 (Β' 1631) και ΠΟΛ. 1156/15.11.2010 (Β' 1795) εντός ανα­τρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινο- ποίησή του.

Το ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα ή ειδικό σημείωμα μπορεί να υποβάλει και μόνος του ο φορολογούμενος μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3888/2010 μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία βεβαίωσης οφειλών, ο τρόπος καταβολής, κα­θώς και κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

(καταργήθηκε με το άρθρο 23  παρ.1 του 4110/2013 Ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις και έχουν κοινοποιηθεί στους φορολογούμενους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος περαιώνονται εντός της προβλεπόμενης από αυτές προθεσμίες. )

5.α) Χρέη προς το Δημόσιο των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων Ο.Τ. Α., των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ. Α., καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α. βεβαιωμένα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή στα Τελωνεία του Κράτους, καθώς και χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πα­ρόντος νόμου και ανάγονται σε χρόνο μέχρι και 31 Δε­κεμβρίου 2010 ρυθμίζονται ως ακολούθως:

i)   με την εφάπαξ καταβολή όλου του ρυθμιζόμενου πο­σού στα πλαίσια ισχύος της πρώτης δόσης παρέχεται το ευεργέτημα έκπτωσης κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τους πάσης φύσεως πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις φόρου και φορολογικά πρόστιμα που έ­χουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή ή έχουν βεβαιω­θεί αυτοτελώς και αφορούν στην κύρια οφειλή, καθώς και απαλλαγής σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο­λής,

ii)  με την καταβολή του ρυθμιζόμενου ποσού σε συνε­χείς μηνιαίες δόσεις, μέχρι σαράντα οκτώ (48), παρέχε­ται το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 31.10.2011 στην αρμό­δια Δ.Ο. Υ ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τε­λευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από το μήνα υπο­βολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμε­νες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτε­ρη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μι­κρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

β) Στις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου α) υπάγονται ό­λες οι ανωτέρω οφειλές που είναι βεβαιωμένες, στην υ­πηρεσία όπου υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την ε­ξαίρεση μέρους αυτών.

Στις ίδιες ρυθμίσεις υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη: αα) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, ββ) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 21 του ν. 2648/1998 (Α' 238) όπως ισχύουν, καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβο­λή του αιτήματος.

Στη ρύθμιση της υποπαραγράφου α) και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις μπορούν να υπάγονται και τα χρέη προς το Δημόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφει­λετών που θα βεβαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και μετά από φορολογικούς ε­λέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα α­φορούν οφειλές που ανάγονται σε χρόνο ή φορολογική περίοδο μέχρι και 31.12.2010, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, καθώς και οφειλές της ως άνω περιό­δου των οποίων έληξε η αναστολή είσπραξης. Για την υ­παγωγή των χρεών αυτών στις ρυθμίσεις της προηγού­μενης υποπαραγράφου απαιτείται αίτηση του οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση των οφειλών αυτών ή της λήξης της α­ναστολής αυτών. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθ­μιση. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευ­ταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να α­παιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

γ) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης στους οφειλέτες που είναι συνεπείς σε αυτή:

αα) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, στους υπό­χρεους, μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοι­πές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α' 43 ),όπως ισχύει.

ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ­θύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/ 1990 (Α'43) όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η ε­κτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα­γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προ­ϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζο­νται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυ­τή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπό­ψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέ­τρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

δ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α' 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2 εφαρμόζο­νται και για τα χρέη που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.

ε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις της πα­ρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονι­

κό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως κατα­βολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

στ) Μέτρα που έχουν επιβληθεί για τη διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 ή παρεπόμενες ποινές ή άλλες δυσμε­νείς συνέπειες, που συνεπάγονται οι παραπάνω οφειλές ή η ταμειακή βεβαίωσή τους, αίρονται ή η ισχύς τους α­ναστέλλεται αυτοδικαίως και δεν επιβάλλονται νέα, ε­φόσον ο οφειλέτης τηρεί την υποχρέωση καταβολής των ως άνω δόσεων.

ζ) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τους πρωτοβάθ­μιους και τους δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρό­σωπα και τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και τους συνδέ­σμους Ο.Τ. Α. για την καταβολή μέρους της οφειλής τους δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της ο­φειλής, αλλά το σύνολο αυτής, με τις παρούσες διατά­ξεις.

η) Τα νέα πρόσωπα (νέοι δήμοι-νέες περιφέρειες), που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/ 2010 (Α'87), όπως ισχύει, από 1.1.2011, ως καθο­λικοί διάδοχοι των παλαιών δήμων, νομαρχιών, περιφε­ρειών ευθύνονται για την καταβολή των οφειλών τους και δύνανται να ρυθμίσουν τα χρέη αυτών με τις ως άνω διατάξεις.

θ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επι­βαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται με τις κατά μήνα προβλεπόμενες, σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

ι) Η μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και η μη καταβολή της προτελευ­ταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφόσον πα­ρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής: αα) την απώλεια των ευερ­γετημάτων της ρύθμισης, ββ) την καταβολή του υπολοί­που της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίω­σης και γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

6. Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οι­κονομικών, προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέ­ας ύλης, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βεβαιώνεται οίκοθεν, μέσω της Γενικής Γρα μματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο αναλογούν φόρος και οι πρόσθετοι φόροι και να καθορίζεται ο τρόπος καταβο­λής, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία απαιτείται για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Για τον υπολογισμό του φόρου και των πρόσθετων φό­ρων, εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο απο­στέλλεται στον υπόχρεο. Κατά του εκκαθαριστικού ση­μειώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της οικείας φορολογίας, ο φορολογούμενος μπορεί να προ­τείνει διοικητική επίλυση της διαφοράς σε περίπτωση α­ποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της φορο­λογικής οφειλής ή να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Τα ποσά που βεβαιώνονται καταβάλλονται σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μι­κρότερες των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευ­ταίας, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα

του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και κα­θεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δεύτερου και τρίτου μή­να από τη βεβαίωση. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

7.  α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της με το εκκα­θαριστικό σημείωμα του φόρου ακίνητης περιουσίας, το οποίο επέχει και θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιου­σίας του οικείου έτους.

Ο υπόχρεος για τον οποίο δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατά­στασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περι­ουσίας του μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυα- κής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια­κών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών το μήνα Σεπτέμβριο του οικείου έτους και τα εκκαθαριστικά ση­μειώματα της εφαρμογής αυτής, τα οποία επέχουν και θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περίπτωσης αυτής εκτυπώνονται αποκλειστικά και μόνο από τον υπό­χρεο, από την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία και τη λειτουργία της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, την ημερομηνία α­νάρτησης αυτής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

β) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2010.

8.α)         Στην παρ. 5 του άρθρου 85 του ΚΦΕ προστίθενται περιπτώσεις ιγ' και ιδ' ως εξής:

«ιγ) η χορήγηση στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από τη Γενική Γρα μ- ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για επαλήθευση του περιεχομένου δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι.

ιδ) η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουρ­γείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο έργο προς όφελος του Δημοσίου.»

β) Στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3842/2010 (Α'58) προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

«στ) Η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουρ­γείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο έργο προς όφελος του Δημοσίου.»

γ) Μετά την περίπτωση ε' της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3842/2010 (Α'58) προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

«στ) Η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουρ­γείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο έργο προς όφελος του Δημοσίου.»

9.  Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90, ΚΕΔΕ) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλι­στεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγο­ρικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με απόφαση του Υ­πουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία της ανά­θεσης, ο τρόπος της αμοιβής, που μπορεί να συνδέεται

με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ε­φαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

10.          Στην παράγραφο 3 της υπ' αριθμ. 2084358/ 2116/0049 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1096/11.12.1997) προστίθεται από τότε που ίσχυσε, εδά­φιο ως εξής:

«Όταν συντρέχουν λόγοι γενικού συμφέροντος και ει­δικότερα λόγοι σχετικοί με τη συστημική ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και ανάλογα με την κατάσταση και τις πρακτικές της διατραπεζικής α­γοράς, μπορεί να τοποθετεί για τον αναγκαίο χρόνο τα διαθέσιμα κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη σταθερότη­τα του τραπεζικού συστήματος και τα στρατηγικά χρημα­τοοικονομικά συμφέροντα του Δημοσίου.»

11.          Το εδάφιο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α' 285) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι υπόχρεοι προς καταβολή ανταλλάγματος που ανα­φέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καταβάλλουν ετη­σίως αποζημίωση (μίσθωμα), που καθορίζεται με την ίδια υπουργική απόφαση και αναπροσαρμόζεται ανά πενταε­τία. Για το ύψος του μισθώματος λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη εισήγηση επί του θέματος της αρμόδιας κατά τόπο Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, αφού αυτή ε­ξετάσει συγκριτικά μισθωτικά στοιχεία της περιοχής, που θα της προσκομίσει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας κατά τόπο Κτηματικής Υπηρεσίας ο οποίος μετέχει σε αυτήν ως εισηγητής. Τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις, στις ο­ποίες δεν έχει καθοριστεί η ετήσια αποζημίωση (μίσθω­μα) σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ή με τις διατά­ξεις της παρ. 21 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α' 118), ρυθμίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο με α­πόφαση του Υπουργού Οικονομικών αφού προηγηθεί ει­σήγηση της αρμόδιας κατά τόπο Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουρ­γείου Οικονομικών αφού καταγράψει όσες περιπτώσεις εκκρεμούν, αποστέλλει αυτές στις κατά τόπο αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, προκειμένου να τις επεξεργα­στούν και να τις εισαγάγουν εν συνεχεία στην Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων.»