Ν. 4002 : Άρθρο 21 Μισθώσεις Ελληνικού Δημοσίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

1.  Η μισθωτική αξία των ακινήτων που έχουν μισθωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρ­θρου 1Β του ν. 2362/1995 (A' 247), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α' 141), και πριν τη συμπλήρωσή του με την παρ. 1 α του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α'66), τεκμαίρεται ότι κατά το έτος 2010 έχει μειωθεί κατά 20%. Από τη δημοσίευση του πα­ρόντος νόμου τα μισθώματα που καταβάλλουν το Ελλη­νικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς, για τη μίσθωση ακι­νήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, μειώνο­νται κατά ποσοστό 20%, το οποίο υπολογίζεται στο ύ- ψος των μισθωμάτων της χρήσης Ιουλίου 2010 και μέχρι 30.6.2013 απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία τα μισθώματα αυτά έχουν αναπροσαρμοσθεί (αυξηθεί) μετά την 1.7.2010, η αναπροσαρμογή αυτή καταργείται και η καταβληθείσα συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα μισθώματα. Οι εκμισθω­τές δικαιούνται να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και να αμφισβητήσουν το ύψος του παραπάνω τεκμηρίου και τη μείωση του μισθώματος. Το Ελληνικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς δικαιούνται να προσφύγουν στα αρ­μόδια δικαστήρια και να αποδείξουν ότι η μείωση της μι­σθωτικής αξίας και αντιστοίχως του μισθώματος είναι μεγαλύτερη από το παραπάνω ποσοστό.

2.  Η μείωση του μισθώματος της προηγούμενης παρα­γράφου δεν εφαρμόζεται στις μισθώσεις που οι εκμισθω­τές συμφώνησαν με το Ελληνικό Δημόσιο ή τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου στη μείωση του κατα­βαλλόμενου από 1.7.2010 και εφεξής μισθώματος κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%. Σε περίπτωση που είχαν συμφωνήσει μείωση σε ποσοστό μικρότερο του 20% τό­τε το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται από τη δημοσί­ευση του παρόντος νόμου κατά το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 20%.

3.  Στις περιπτώσεις που το ετήσιο μίσθωμα που προκύ­πτει, μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους μεί- ωσή του, είναι κατώτερο του μισθώματος που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (Α' 43) με την επιβολή συντελεστή απόδοσης 5%, δικαιούται ο εκμισθωτής με αίτησή του

στην αρμόδια υπηρεσία για την καταβολή του μισθώμα­τος, στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του μισθίου θεωρημένου από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του εκμισθωτή Δ.Ο.Υ., να ζητήσει τη μείωση του μισθώματος μέχρι το ύ­ψος του μισθώματος, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω ή τη μηδενική μείωση αυτού στην περίπτωση που το μί­σθωμα, πριν από οποιαδήποτε μείωση, είναι ίσο ή κατώ­τερο αυτού. Η αρμόδια για την καταβολή του μισθώμα­τος υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρμό­δια για τη σύναψη της μισθωτικής σύμβασης αρχή.