Ν. 4002 : Άρθρο 11 Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

1.  Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθί­σταται ως εξής:

«3.α. Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από αίτηση φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πε­ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πο­λιτισμού και Τουρισμού ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Η ανωτέρω γνώμη παρέχε­ται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πα­ραλαβή του σχετικού φακέλου. Παρερχομένης απρά­κτου της προθεσμίας αυτής, το ως άνω προεδρικό διά­ταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του περιφερειακού συμ­βουλίου. Εφόσον στην Π.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται και ε­κτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, ή περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου, η ένταξη των οποίων εντός των ο­ρίων Π.Ο.Τ.Α. δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, το προεδρικό διάταγμα προσυπογράφουν επιπλέον και οι καθ' ύλην αρμόδιοι Υπουργοί.

β. Της προτάσεως για την έκδοση του πιο πάνω προε­δρικού διατάγματος προηγείται η έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ' αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι­κονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Ο­δηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περι­βαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προ­γραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­βουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (B' 1225/ 5.9.2006).

γ. Ο χαρακτηρισμός εκτάσεων ως Π.Ο.Τ.Α. εναρμονί­ζεται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων χωροταξι­κών σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου, με τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους. Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/ 1999 μπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευ­θύνσεις για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως Π.Ο.Τ.Α..

δ. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Π.Ο.Τ.Α. μπο­ρεί να πολεοδομούνται, στο σύνολο ή σε τμήμα τους.»

2.  Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθί­σταται ως εξής:

«4.α. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζο­νται και εγκρίνονται τα εξής:

αα. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο πλαίσιο εφαρ­μογής της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης.

ββ. Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστά­σεων, με ένδειξη των τμημάτων της Π.Ο.Τ.Α. που τυχόν

θα πολεοδομηθούν και της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλ­λευσης στα τμήματα της Π.Ο.Τ.Α. που δεν πολεοδομού­νται, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.

γγ. Ο φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α..

β. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α.. επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδι­κασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό­ντος νόμου για την ίδρυσή της. Κατ' εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού επι­τρέπεται η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α., χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολι­κών χρήσεων ή της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέ­σεις:

αα. η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μείωση ή αύξηση της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν υπερβαί­νει το 10% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και

ββ. δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως της Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά κα­θεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές με την Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης.

Η ως άνω εξαίρεση μπορεί να εφαρμόζεται για μία μό­νο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έ­κτασης της Π.Ο.Τ.Α., έστω και αν αυτή είναι πάλι μικρό­τερη του δέκα τοις εκατό (10%), ακολουθείται κανονικά η διαδικασία της παραγράφου 3. Δεν θεωρείται μεταβο­λή χρήσεως η αντικατάσταση μέρους της επιτρεπόμενης εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυναμικότητας κύριων ξενο­δοχειακών καταλυμάτων με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περίπτωσης α' της παρ. 1Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικα­σία για τον έλεγχο της συμβατότητας της αιτήσεως με τα δεδομένα του χωροταξικού σχεδιασμού και ρυθμίζο­νται οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των δια­τάξεων της παραγράφου αυτής.»

3.  Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παρ. 6 του άρ­θρου 4 του ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως ισχύει, προστί­θεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολό­γηση δεν απαιτείται επίσης για τα έργα που εκτελούνται εντός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανά­πτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει.»

4.  Π.Ο.Τ.Α. ή τμήματα αυτών που οριοθετήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να επαναχαρα- κτηρίζονται και επανοριοθετούνται σύμφωνα με τη διαδι­κασία που ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η επανοριοθέτη- ση είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται να μεταβληθούν τα όρια της Π.Ο.Τ.Α.. Εφόσον από την τυχόν μεταβολή των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. δεν προκύπτει αύξηση της συνολικής της έκτασης και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαθίσταται με τον παρό­ντα νόμο, για τον επαναχαρακτηρισμό και την επανοριο- θέτηση της Π.Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις της περί­

πτωσης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον οι πιο πάνω Π.Ο.Τ.Α. ή τα τμήματα αυτών διαθέτουν σε ισχύ ε­γκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο­ντικών Επιπτώσεων.