Ν. 4002 : Άρθρο 5 Διευθύνσεις Συντάξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α' 37) αντικαθίστανται ως εξής:

«(Οι Υπηρεσίε ς που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 (Α' 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής: Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο­λιτικών Συντάξεων.

(3) Διεύ θυνση Κανονισμο ύ και Εντολής Πληρωμής Συ­ντάξεων Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Καταγοριών.

γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.

δ) Διε ύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ­χων εωί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ- ντεά)ξ εΔωιενύ. θυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής ε) Διεύθ υνση Σηνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής ωργασίας, Ασκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσε­ων.

α' ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ α) Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου. β) Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Γ' ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

1.  Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσια­κής Κατάστασης (Δ.Α . Υ.Κ. ).

2.Οι         αρμοδιωτητες των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολές Πληρωμής είναι οι ακόλουθες:

α) Κανονισμός και εντολή πληρωμής συντάξεων.

β) Έκδοση πράξεων αναγνώρισης (ή περιορισμού) συ­ντάξιμης υπηρεσίας. γ) Έκδοση ανακλητικών πράξεων. δ) Έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης. ε) Κοινοποίηση αρμοδίως των ανωτέρω πράξεων. στ) Έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιω­μάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλο ανα­γνωρισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα (αναλογιστικό ισο­δύναμο).

ζ) Καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας σε περιπτώ­σεις που προβλέπεται αυτός από την κείμενη νομοθεσία.

η) Καθορισμός αν υπηρεσία/προϋπηρεσία εν ενεργεία υπαλλήλου λογίζεται ως συντάξιμη.

θ) Αναπροσαρμογή των συντάξεων όλων των ανωτέ­ρω υπαλλήλων - λειτουργών, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ι) Εκτέλεση, εντολή πληρωμής και κοινοποίηση των α­νωτέρω πράξεων, καθώς και των πράξεων της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (ΕΕΠΚΣ).

ια) Εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλ­λόμενη σύνταξη. ιβ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων. ιγ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες αρχές, σε φο­ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, ανα­φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ­σεως.

3. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων, διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμή­ματα:

α. Τμήμα Α' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:

-    Εξωτερικών (συμπεριλαμβανομένων και των διπλω­ματικών υπαλλήλων),

-    Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (συ­μπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και του εκπαιδευτι­κού προσωπικού των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτι­κού),

-    Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

-    Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστι­κών λειτουργών),

-    Πολιτισμού και Τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και των μουσικών της Ορχήστρας της που υπάγονται στην ασφα­λιστική - συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, κα­θώς και των υπαλλήλων και μουσικών της Κρατικής Ορ­χήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλο­νίκης),

αβ) υπαλλήλους:

-    της Βουλής,

-    του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

-    της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών,

-    της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

-    της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) που υπάγονται στην ασφαλιστική - συνταξιοδοτική προστα­σία του Δημοσίου,

αγ) υπαλλήλους και ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙ­ΤΟΣ και του ΕΘΙΑΓΕ και

αδ) το πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

β. Τμήμα Β' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς:

-    όλων των κατηγοριών και βαθμίδων της Πρωτοβάθ­μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ββ) υπαλλήλους:

-    της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

γ. Τμήμα Γ' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:

-    Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένων και των διοικη­τικών υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κρά­τους),

-  Εθνικής Αμυνας (εξαιρουμένων των στρατιωτικών),

-  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ββ) υπαλλήλους:

-  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

-  Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

-  Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και

γγ) πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κα­τηγοριών και βαθμίδων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκ­παιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ). δ. Τμήμα Δ' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:

-    Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης,

-  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

-  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

-  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

-    Προστασίας του Πολίτη (εξαιρου μένου του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και συμπεριλαμ­βανομένου του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλα­κής),

ββ) υπαλλήλους:

-  του Εθνικού Τυπογραφείου,

-    του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσε­ων Ελλάδας (ΟΚΧΕ/Ν.Π.Δ.Δ.),

-  της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),

-  της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη,

-    του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α- ΣΕΠ),

-    του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που υπάγονται στην ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου,

- του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημο­σίου (ΟΠΑΔ) που υπάγονται στην ασφαλιστική-συντα- ξιοδοτική προστασία του Δημοσίου,

γγ) υπαλλήλους και εκπαιδευτικό προσωπικό της Εθνι­κής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

4. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Μελών Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., νο­μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Ειδικών Κατηγο­ριών διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α. Τμήμα Α' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν υπαλλή­λους Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων των ιατρών.

β. Τμήμα Β' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­

φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Δημοτι­κούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, Βουλευτές, Νομάρ­χες, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων. γ. Τμήμα Γ' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους:

-  Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,

-  των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 του ν. 541/1977 (Α' 42),

-  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

-  Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),

-  Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ),

-  Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ),

-    Ν.Π.Δ.Δ. που η καταβολή των συντάξεών τους δεν βαρύνει το Δημόσιο,

-    του ΚΕΠΕ, του Τα μείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλή­λων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,

ββ) ασφαλισμένους πρώην ΤΑΚΕ, γγ) αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης που είναι συνταξι­ούχοι ΟΓΑ,

δδ) ανασφάλιστους Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης. δ. Τμήμα Δ' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν: αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς:

-    όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ,

-    της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ),

-  της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας,

-  των Εκκλησιαστικών Σχολών,

ββ) υπαλλήλους και συμβούλους του Ινστιτούτου Τε - χνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ),

γγ) υπαλλήλους και ερευνητές της Ακαδημίας Αθη­νών,

δδ) υπαλλήλους και μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτού­του (Π.Ι.),

εε) εκπαιδευτικούς αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής, καθώς και υπαλλήλους:

-    του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστη­μιακών Δασών (Ν.Π.Δ.Δ.),

-  του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),

-    της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των λοιπών δημοσίων βι­βλιοθηκών.

5. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α. Τμήμα Α' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Αξιωμα­τικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Τμήμα Β' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν:

-    Αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυ­ροσβεστικού Σώματος,

-  Πολεμικές Συντάξεις και

-    Συντάξεις Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Αμά­χου Πληθυσμού.

γ. Τμήμα Γ' Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Ανθυπα­σπιστές, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυ­

νάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστι­κού Σώματος.

6. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διενέργειας Μετα­βολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτι­κών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων είναι οι α­κόλουθες:

α) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων. β) Χορήγηση τριμήνου σύνταξης. γ) Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού. δ) Χορήγηση ή διακοπή ΕΚΑΣ. ε) Χορήγηση ή διακοπή οικογενειακών επιδομάτων. στ) Εξυπηρέτηση δανείων. ζ) Χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. η) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή πράξε­ων κανονισμού, μετά την συμπλήρωση της προβλεπόμε­νης ηλικίας συνταξιοδότησης.

θ) Ενέργειες, λόγω αλλαγής της προσωπικής κατά­στασης, ενηλικίωσης ορφανών και λήξη της προβλεπό­μενης ημερομηνίας φοίτησης συνταξιούχων.

ι) Αναστολή, περιορισμός, επαναχορήγηση και χωρι­σμός σύνταξης.

ια) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων πο­σών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

ιβ) Έλεγχος ύψους εισοδήματος, όπου αυτό επηρεάζει το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης ή επιδομάτων.

ιγ) Ενέργειες σε περίπτωση μεταβολής των ποσών σύ­νταξης ή των παρακολουθούντων τη σύνταξη επιδομά­των λόγω μεταβολών των μισθών ενέργειας ή άλλης α­ναπροσαρμογής, όταν δεν εκδίδεται συνταξιοδοτική πράξη.

ιδ) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορι­κών Συστημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημά­των που ανακύπτουν στη Διεύθυνση και αφορούν μηχα­νογραφικές εφαρμογές των συντάξεων.

ιε) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή σύντα­ξης οφειλόμενης στους κληρονόμους αποβιωσάντων συνταξιούχων που προκύπτουν κατά την άσκηση των αρ­μοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

ιστ) Επανέκδοση εντολής πληρωμής λόγω απώλειας ή καταστροφής.

ιζ) Ενέργειες για την καταβολή Δώρου Χριστουγέν­νων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας στους συντα­ξιούχους.

ιη) Ενέργειες για την επιστροφή σύνταξης προκειμέ­νου ο χρόνος υπηρεσίας να είναι συντάξιμος.

ιθ) Απαντήσεις στη Βουλή,σε δημόσιες αρχές, σε φο­ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, ανα­φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ­σεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

κ) Διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των, μέσω της Διεύθυνσης, ασκουμένων ενώπιον των αρμοδίων κλιμα­κίων του ενστάσεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύ­θυνσης Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και διατύπωση απόψεων επί των ισχυρισμών των ενισταμένων.

κα) Ενέργειες επί οικονομικών υποθέσεων δικαιωθέ- ντων στρατιωτικών συνταξιούχων.

κβ) Έλεγχος καταβαλλομένων συντάξεων ως προς την ορθή εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων. κγ) Συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης του ελέγχου. κδ) Επεξεργασία στοιχείων ελέγχου.

κε) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων πο­σών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

κστ) Άσκηση ένστασης κατά των πράξεων κανονισμού, καθώς και κατά των πράξεων κατά την εκτέλεση αυτών, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων στις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πλη­ρωμής Συντάξεων.

κζ) Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέσματα των ελέγχων η οποία υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.

κη) Λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών απαι­τήσεων και υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, αρμοδιό­τητας της Διεύθυνσης.

7.  Η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματο­ληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τμή­ματα:

α. Τμήμα Α' Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 7 υπό στοιχεία α' μέχρι και κα' αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντά­ξεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βί­ου Μάθησης και Θρησκευμάτων. β. Τμήμα Β' Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 7 υπό στοιχεία α' μέχρι και κα' αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών, καθώς και επί των συ­ντάξεων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών. γ. Τμήμα Γ' Διενέργειας Μεταβολών Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 7 υπό στοιχεία α' μέχρι και κα' αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συ­ντάξεων.

δ. Τμήμα Δ' Δειγματοληπτικών Ελέγχων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 7 υπό στοιχεία κβ' μέχρι και κζ' αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης αυτής.

8.  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευα­στικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες:

α) Μελέτη και εισήγηση προτάσεων τροποποίησης των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσί­ου ή των συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ..

β) Κατάρτιση ή επεξεργασία νομοσχεδίων συνταξιο­δοτικού περιεχομένου που αφορούν τις συντάξεις του Δημοσίου ή τις συντάξεις Ν.Π.Δ.Δ..

γ) Συγκέντρωση και ταξινόμηση της ισχύουσας συντα­ξιοδοτικής νομοθεσίας, ως και η διαρκής ή περιοδική κω­δικοποίηση αυτής.

δ) Παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισμένων του Δημοσίου, για κύρια σύνταξη.

ε) Συγκέντρωση των πάσης φύσεως οικονομικών και στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρο­νται στις συντάξεις, ως και μεθοδική κατάταξη και επε­ξεργασία αυτών για την υποβοήθηση της χάραξης της πολιτικής που αναφέρονται γενικά στις συντάξεις.

στ) Έκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου. ζ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες Αρχές, σε φο­ρείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί Ερωτήσεων, Ανα­φορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύ­σεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

η) Παρακολούθηση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την ασφάλιση των εργασιακά μετακι­νουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συ­μπλήρωση και αποστολή των σχετικών εντύπων.

θ) Διενέργεια των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2592/1998.

ι) Παρακολούθηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας της αλλοδαπής και συγκέντρωση διεθνών στατιστικών στοιχείων του τομέα των συντάξεων.

ια) Άσκηση ενδίκων μέσων κατά των πράξεων του αρ­μοδίου κλιμακίου, καθώς και των αποφάσεων των Τμη­μάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ιβ) Επιμέλεια της εκδίκασης ενστάσεων, κατά εκδιδο­μένων πράξεων από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Ε­ντολής Πληρωμής Συντάξεων.

ιγ) Επιμέλεια της εκδίκασης προσφυγών κατά πράξε­ων κανονισμού συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Α­σφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανι­σμών, στους οποίους, σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα.

ιδ) Κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους των αποφά­σεων, που εκδίδονται από την επιτροπή του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968 (Α' 258).

ιε) Επιμέλεια για την αναγνώριση της διάρκειας συντά­ξιμης υπηρεσίας, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968, σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης τμή­ματος αυτής από επίσημα στοιχεία.

ιστ) Επιμέλεια εκδίκασης των αιτήσεων αναθεώρησης κατά πράξεων της ανωτέρω Επιτροπής και κοινοποίηση των εκδιδομένων από αυτήν αποφάσεων.

ιζ) Βοηθητικές εργασίες για τη λειτουργία των ανωτέ­ρω Επιτροπών, των άρθρων 1 και 4 του α.ν. 599/1968.

9.  Η Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Ά­σκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώ­νεται στα πιο κάτω τμήματα:

α. Τμήμα Α' Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 9, υπό στοιχεία α' μέχρι και ζ' αρμοδιότητες. β. Τμήμα Β' Διεθνών Σχέσεων

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 9, υπό στοιχεία η' μέχρι και ι' αρμοδιότητες. γ. Τμήμα Γ' Άσκησης Ενδίκων Μέσων Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγρα­φο 9, υπό στοιχεία ια' μέχρι και ιζ' αρμοδιότητες.

10.          Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Διεκ­περαίωσης - Αρχείου και Πληροφόρησης Πολιτών είναι οι ακόλουθες:

α) Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στις Διευθύν­σεις Συντάξεων εγγράφων και συνταξιοδοτικών υποθέ­σεων.

β) Διεκπεραίωση των Εγγράφων. γ) Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων.

δ) Επιμέλεια εκτύπωσης και διανομής εγκυκλίων, κα­θώς και των κάθε φύσης εντύπων, των σχετικών με τις Διευθύνσεις Συντάξεων.

ε) Χορήγηση αντιγράφων από έγγραφα των συνταξιο­δοτικών φακέλων.

στ) Ταξινόμηση και φύλαξη των συνταξιοδοτικών φα­κέλων.

ζ) Τοποθέτηση των επιστρεπτέων εγγράφων στους οι­κείους συνταξιοδοτικούς φακέλους.

η) Τήρηση και φύλαξη του πρωτοτύπου των εκδιδομέ­νων πράξεων ή αποφάσεων κατ' έτος βιβλιοδετούμενων σε τόμους.

θ) Ταξινόμηση των εγγράφων που παραμένουν ή πε­ριέρχονται για φύλαξη στο Αρχείο.

ι) Επιμέλεια δακτυλογράφησης και παραβολής των εγ­γράφων, πράξεων και αποφάσεων των Διευθύνσεων Συ­ντάξεων.

11.          Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Εξυ­πηρέτησης Πολιτών ορίζονται ως εξής:

α) Υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για διάφο­ρα θέματα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, όπως για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, τον υπολογισμό αυτής και τα κατά περίπτωση δικαιολο­γητικά που πρέπει να υποβληθούν.

β) Επιμέλεια άμεσης διαβίβασης των αιτήσεων παρο­χής πληροφοριών ή των αναφορών παραπόνων των πο­λιτών στις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης και αποστολή αιτιολογημένων απα­ντήσεων προς τους πολίτες, εντός των τασσόμενων από το νόμο προθεσμιών.

γ) Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Τηλεφωνι­κού Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών και της Αίθουσας Ε­ξυπηρέτησης του Πολίτη.

δ) Συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντάξεων και με το Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για την άμεση και α­ποτελεσματική πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σχε­τικά με την έκβαση της υπόθεσής τους στα διάφορα στά­δια επεξεργασίας της.

ε) Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων και λοιπών εγγράφων, επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς και χορήγηση βεβαιώσε­ων και πιστοποιητικών.

στ) Εκτύπωση και χορήγηση αντιγράφων συνταξιοδο­τικών πράξεων νέων συνταξιούχων και ενημέρωσή τους για τα συνταξιοδοτικά δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξής τους.

ζ) Ενέργειες για αντιμετώπιση μεταβολών της συντα­ξιοδοτικής κατάστασης των συνταξιούχων, όπως δια­γραφή, αλλαγή διεύθυνσης και αλλαγή τραπεζικού λο­γαριασμού.

η) Έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, ε­ντύπων και οδηγιών σχετικά με θέματα των Διευθύνσε­ων Συντάξεων.

θ) Μέριμνα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

ι) Καταγραφή υποδείξεων των πολιτών και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες για την αξιο- ποίησή τους.

12.          Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Δ.Α.Υ.Κ. με τις ακό­λουθες αρμοδιότητες:

α) Επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Εφαρμογής Δ.Α.Υ.Κ. και

β) παροχή τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών προς τις Διευθύνσεις Προσωπικού-Οικονομικού των Υ­πουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ. Α. α' και β' βαθ­μού σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων στο Δ.Α.Υ.Κ.