Ν.4002: Άρθρο 70

 

Οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έ­τος 2010-2011 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης παρατείνονται για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβά­νει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και αφού προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμέ­νης Διοίκησης βεβαιώσει με πράξη του ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν από τους οικείους δήμους, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί.

Οι συμβάσεις παρατείνονται με όρους και κόστος μι­κρότερο εκείνων που έληξαν, διαμορφώνονται δε μετά από διαπραγμάτευση.

Με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών από τους οικεί­ους δήμους και την ανάδειξη των νέων αναδόχων, οι πα­ραπάνω συμβάσεις, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παράτασης, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.