Ν. 4002 : Άρθρο 7 Έκταση εφαρμογής

 

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' , καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Ε', κατά το μέρος που α­φορούν τις προθεσμίες άσκησης των προβλεπομένων α­

πό αυτές ενδίκων μέσων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ. Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλή­λους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Τα μείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέ­πονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α' 276).