Ν. 4002 : Άρθρο 66 Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων

1. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α' 314) προ­στίθεται άρθρο 14Β ως εξής:

«Αρθρο 14Β

Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώ­νυμες εταιρείες με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)», «Οργανισμός Διαχεί­ρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)», «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α. Ε.», «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ. Κ. Α.Ε.)», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέ­γερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειρο­τεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)», β) τα νομικά πρόσω­πα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ινστιτούτο Γεω­λογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)» και «Ε­θνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)» και γ) άλλα νομικά πρό­σωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφό­σον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημό­σιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετο­χικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρα­τικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να καταργούνται, να συγχωνεύο­νται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέ­ων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εται­ρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριό­τητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσω­πο. δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την ε­πωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός - «ΔΗΜΗ­ΤΡΑ»», τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την ε­πωνυμία: αα) «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», ββ) «Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματι­κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) - «ΔΗΜΗΤΡΑ»», γγ) ο «Οργανισμός Πι­στοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)» με διακριτικό τίτλο AGROCERT και δδ) ο «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ .Κ.)».

2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώ­που που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, το κα­ταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρ­μογή της προηγούμενης παραγράφου.»

2. Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 προσδιορίζεται ανά διάδοχο φορέα το τυ­χόν πλεονάζον προσωπικό για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 (Α' 152). Ο προσδιορι­σμός γίνεται με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπι­κό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος. Μέχρι τον προσδιορισμό του τυχόν πλεονάζοντος και τη μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά τα α­νωτέρω, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση τελού­ντα φορέα, η διάρκεια των οποίων διαδικασιών παρατεί­νεται μέχρι τότε.