Ν. 4002 : Άρθρο 64 Λύση Ανωνύμων Εταιρειών

1. α) Η ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρί­ου Ελλάδας» (ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ), η οποία έχει συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του ν. 1943/1991 και η ά­δεια σύστασης της οποίας δόθηκε με την απόφαση 39697/ΔΕΚΟ2355/1997 (Β' 1088) του Υπουργού Ανάπτυ­ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, λύεται και τίθε­ται σε εκκαθάριση. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλά­δας, Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 1100/1980 (Α'295) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαμ­βάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκκα­θάρισης, μισθοδοσίας του προσωπικού και εξόφλησης τυχόν οφειλών προς τρίτους.

β) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ο δικηγόρος με σχέση έμμι­σθης εντολής που υπηρετεί στο ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ μεταφέρο­νται, αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος νό­μου με την ίδια σχέση εργασίας, στο Οικονομικό Επιμε­λητήριο Ελλάδας. Η μεταφορά γίνεται σε κενές οργανι­κές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μετα­φερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.

γ) Το προσωπικό του ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ και ο δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής που μεταφέρεται στο ΟΕΕ δια­τίθενται στο ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ έως την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισής του.

δ) Μετά τη λύση και εκκαθάριση του ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ κά­θε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας του περιέρχε­ται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο ΟΕΕ, το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος και στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, εάν δεν ορίζε­ται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις.

Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρι­σης, το όργανο διοίκησης του ΟΕΕ υποχρεούται στη διε­νέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρή­ση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό­τητας και Ναυτιλίας και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περί­ληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β. δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βι­βλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ο­μοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτη­ματολογικές εγγραφές.

ε) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι­στικότητας και Ναυτιλίας, που εποπτεύει την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία του παρόντος άρθρου, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΕΕ που έχει το σύνολο του μετοχι­κού της κεφαλαίου, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λε­πτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της εται­ρείας και ιδίως την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρι­σης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ­μα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας ο­ρίζει τον εκκαθαριστή μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσί­ευση του παρόντος. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθε­σμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής με απόφαση του α­νωτέρω Υπουργού.

2. α) Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Προβολής Ελ­ληνικού Πολιτισμού Α.Ε.» (ΟΠΕΠ Α.Ε.), που μετονομά­στηκε με το άρθρο 73 παρ. 16 του ν. 3028/2002 (Α' 153) και η οποία συστάθηκε με την παρ. 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (Α' 271), όπως η παράγραφος αυτή προ­στέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2819/2000 (Α' 84) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2833/2000 (Α' 150) και την παρ. 23 του άρθρου 80 του ν. 3057/2002 (Α' 239) και της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης καταργήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 3895/2010 (Α' 206) και η ανώνυμη εταιρεία «ΑΓΡΟΤΗΜΑ», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3734/2009 (Α' 8), αμφότερες εποπτευόμενες από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση.

β) Μετά τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω ανωνύ­μων εταιρειών κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιου­σίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση ο­ποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο και η απο­κλειστική χρήση και διαχείρισή του ανήκει στο Υπουρ­γείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρισης, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού προβαίνει στη διενέργεια απογραφής ό­λων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του α­νωτέρω Υπουργού και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκ­θεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά ε­μπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίλη­ψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολο­γικές εγγραφές.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι­σμού ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετι­κά με τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω εταιρειών και, ιδίως, η ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφο­ρά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών ορίζει τους εκ­καθαριστές μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυ­τής ορίζονται οι εκκαθαριστές με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού.

δ) Οι οποιασδήποτε μορφής συμβάσεις εργασίας του προσωπικού των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών, καθώς και οι συμβάσεις έργου που αυτές έχουν συνάψει καταγ­γέλλονται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι δικηγόροι που έχουν προσλη­φθεί και υπηρετούν με έμμισθη εντολή κατά τη δημοσί­ευση του παρόντος στον Οργανισμό Προβολής Ελληνι­κού Πολιτισμού Α.Ε. μπορούν με αίτησή τους, μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, να μεταφέρονται με την ίδια σχέση στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Αρχαιολογι­κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η μεταφορά γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ­μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

ε) Το άρθρο 14 του ν. 3525/2007 (Α' 25) τροποποιείται ως εξής:

«Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού κάθε χρηματικής χορηγίας, που υποβάλλεται στο Γραφείο Χο­ρηγιών και εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος νόμου, παρακρατείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι­σμού και αποδίδεται στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) για την εκπλήρωση του σκο­πού του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης του ποσοστού αυτού.

Από τη δημοσίευση του παρόντος το Ταμείο Αρχαιολο­γικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) αναλαμβάνει την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού.»