Ν. 4002 : Άρθρο 61 Συγχώνευση του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

1.  Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.3059/2002 (Α' 241) ως Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, μετονομάστηκε με το άρθρο 53 του ν. 3959/2011 και εποπτεύεται από τους Υπουρ­γούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ν.Π.Δ.Δ., ανεξάρτη­τη αρχή, που συνεστήθη με το άρθρο 9 του ν.3832/2010 (Α' 38). Οι αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου, που ορί­ζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3059/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3959/ 2011 και ισχύει, ασκούνται εφεξής από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. η οποία προβαίνει στις ενέργειες της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3059/2002.

2.  Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρό­ντος νόμου υπηρετεί στο Παρατηρητήριο για την Ψηφια­κή Ελλάδα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., μέχρι τη λήξη της σύμβασής του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υ­ποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις ερ­γασίας.

3.  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θη­τεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία του Παρατηρητήριου για την Ψηφιακή Ελλάδα, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τον ίδιο χρόνο λήγει αυ­τοδικαίως η σύμβαση εργασίας των δύο ελευθέρως ανα­κλητών υπαλλήλων που προσελήφθησαν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του από 27.1.2004 Κα­νονισμού του εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ..

4.  Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα ε­πί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Παρατηρητηρίου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κλη­ροδοσίες, η οποία έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του καταρ­γούμενου και συγχωνευόμενου φορέα, αλλά και την ευ­θύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινή­των που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλει­στική χρήση και διαχείρισή της. Η έκθεση απογραφής ε­γκρίνεται με απόφαση των Υπουργών που εποπτεύουν τον φορέα που συγχωνεύεται και απόσπασμα της εγκε­κριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ­θρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται α­τελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υπο­θηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με­ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανά­πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη συγχώνευση του νομικού προσώπου Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και για τη μεταφορά του προσωπι­κού του Παρατηρητηρίου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ..