Ν. 4002 : Άρθρο 58 Συγχώνευση της Όπερας Δωματίου Θεσσαλονίκης

1.  Η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης αυτοτελές τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), το οποίο ιδρύθηκε με τη διάταξη της περίπτωσης α' της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2557/1997 (Α'271), καταργεί­ται ως αυτοτελές τμήμα και συγχωνεύεται με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Ν.Π.Ι.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 2 του ν. 2273/1994 (Α'233) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και το οποίο εκ­πληρώνει εφεξής και τους σκοπούς της 'Οπερας, ανα­πτύσσοντας τις απαραίτητες καλλιτεχνικές δραστηριό­τητες, όπως προκύπτουν από την περίπτωση β' της παρ. 6 του άρθρου 3 του μνημονευόμενου πιο πάνω νόμου.

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ό­περας Θεσσαλονίκης και ιδίως επί του κάθε είδους εξο­πλισμού, κοστουμιών, σκηνικών και άλλων συναφών πε­ριέρχονται αυτοδικαίως στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πρά­ξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύ­λαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστι­κή χρήση και διαχείριση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του Κ.Θ.Β.Ε. προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων και κινητών που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχο­νται στην κυριότητά του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνε­ται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι - σμού και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που πε­ριγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δι­καιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προ­βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β. δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ο­μοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτη­ματολογικές εγγραφές.

2.  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργεί­ται η πενταμελής Εφορεία που εποπτεύει την Όπερα και λήγει η θητεία των μελών της, καθώς και του λοιπού προσωπικού με θητεία, αζημίως για το Ελληνικό Δημό­σιο.

3.  Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Όπερας μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Κ.Θ.Β.Ε. και καταλαμβά­νει αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, βαθμό και ει­δικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.

4.  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι­σμού ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατάρ­γηση και συγχώνευση της Όπερας Θεσσαλονίκης και ει­δικότερα με τον προϋπολογισμό, το προσωπικό, τη θη­τεία και τα καθήκοντα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της, με την εξασφάλιση των αναγκαίων οργανωτικών ή άλ­λων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της Όπερας από το Κ.Θ.Β.Ε..