Ν. 4002 : Άρθρο 57 Συγχώνευση νομικών προσώπων

1. α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισει­σμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθηκε με το άρθρο 16 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (Α' 117), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 867/1979 (Α'24) και το άρθρο 12 του ν.1349/1983 (Α' 52), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κα­ταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύ­εται με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.1349/1983 και εποπτεύεται από τον Υ­πουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Όλες οι υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. μεταφέ­ρονται στον Ο.Α.Σ.Π. και οι αρμοδιότητές τους ασκού­νται εφεξής από αυτόν.

Οι υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. συνεχίζουν τη λειτουργία τους στη Θεσσαλονίκη.

β) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ι.Τ.Σ.Α.Κ., οι ερευνητές επί θητεία και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής που έχουν προσληφθεί σε αυτό μετατάσσονται ή μετα­φέρονται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ο.Α.Σ.Π. και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγο­ρία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέ­σεις, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

γ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο­νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Με­ταφορών και Δικτύων, καταρτίζεται ο οργανισμός του Ο.Α.Σ.Π., καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέ­μονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κινητή και ακίνη­τη περιουσία ζητήματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ­ρεια. Ο ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ. με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3044/2002 μεταφέρεται στον ΟΑΣΠ και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ι . Τ. Σ. Α. Κ..

2. α) Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά, Ν. Π.Δ.Δ. το οποίο συνεστήθη με την αριθ. 9082/10.8.1969 υπουρ­γική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970 (Α'175) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Ματθαίος Λιούγκας» και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστή­ριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», Ν.Π.Δ.Δ. που νομιμο­ποιήθηκαν με το ν.δ. 650/1970 και εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται στο Εθνι­κό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο συνεστήθη με την αριθ. 5580/22.7.1959 υπουργική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το ν. δ. 650/1970 και επο­πτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο­ρίστου χρόνου προσωπικό των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατη­γορία, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υ­πάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

β) Το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Ν.Π.Δ.Δ. που νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970, μετο­νομάσθηκε με την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του π.δ. 907/1975 (Α' 289) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πο­λιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομι­κό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Πανηπειρωτικό Ε­θνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθη­κε με το π.δ. 52/2000 (Α'43) και εποπτεύεται από τον ί­διο ως άνω Υπουργό.

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο­ρίστου χρόνου προσωπικό του Εθνικού Αθλητικού και Ναυτικού Κέντρου Ιωαννίνων μετατάσσεται ή μεταφέρε­ται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Πανη­πειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων και κατα­λαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέ­

χει τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωπο­παγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μετα­φοράς.

γ) Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. που συνε­στήθη με το π.δ. 237/1985 (Α' 88) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Ε­θνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το π.δ. 54/2000 (Α'43) και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο­ρίστου χρόνου προσωπικό του Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ε­θνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, με την ίδια σχέση εργα­σίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλά­δο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρ­χουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη με­τάταξης ή μεταφοράς.

δ) Η περίπτωση β1 του άρθρου 40 του ν. 1828/1989 (Α' 2) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) 1. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) ανήκει και η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυ­μναστικών, αγωνιστικών) που υπάρχουν ή πρόκειται να κατασκευασθούν στην περιοχή του σταδίου ή αυτών που θα παραχωρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστική πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.»

ε) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986 (Α' 138) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) ανήκει η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) υφιστάμενων ή μελλοντικών του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών της πε­ριοχής Αμαρουσίου Αττικής, ιδιοκτησίας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) ή αυτών που θα παραχω­ρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστι­κή πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέ­ρειας Αττικής.»

3. α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται ως αυτοτελείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυ­τοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πρά­ξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κλη­ροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη δια­φύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγ­χωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται στη διε­νέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρή­ση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυ­λακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτού­μενες κτηματολογικές εγγραφές.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην περίπτωση της συγχώνευσης του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. και με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, στην περίπτωση της συγχώνευσης των νομι­κών προσώπων της υποπαραγράφου 2 της παρούσας, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα, λεπτομερειακά και τεχνι­κά θέματα της συγχώνευσης και ιδίως τα θέματα σχετικά με την τύχη του εξοπλισμού των καταργούμενων φορέ­ων, καθώς και τα θέματα που αφορούν στο μεταφερόμε­νο προσωπικό και τις αρμοδιότητές του.

4. Η θητεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται σύμ­φωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου λήγει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αζημίως για το Ελ­ληνικό Δημόσιο.