Ν. 4002 : Άρθρο 55

1. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων (άρθρου 2, περίπτωση 2 του π.δ. 167/1996 - Α' 128), ανασυγκρο­τείται και μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Φορολο­γικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», υπα­γόμενη στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελω­νειακών Θεμάτων, με αρμοδιότητες:

α) Το στρατηγικό σχεδιασμό ελέγχων, την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη συμμετοχή σε ει­δικές περιπτώσεις στη διενέργεια ελέγχων και επανε­λέγχων, μετά από εντολή του Υπουργού Οικονομικών, στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, του Φ.Π.Α. και των λοιπών έμμεσων φόρων, σε συνεργασία και με άλλες αρ­μόδιες υπηρεσίες, τις περιφερειακές ελεγκτικές μονά­δες και όργανα της Ε.Ε..

β) Τον καθορισμό και την εφαρμογή κριτηρίων για την ανάλυση κινδύνου και τη μέτρηση των επιδόσεων σε θέ­ματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

γ) Την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων είσπραξης των γενικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

δ) Την κατάρτιση συμβολαίων αποδοτικότητας με τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής εί­σπραξης των ληξιπρόθεσμων εσόδων, καθώς και αξιολό­γηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών αυτών, των υ­παλλήλων και των προϊσταμένων τους.

ε) Την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την βεβαίωση - εκούσια και αναγκαστική είσπραξη-επιστροφή και δια­γραφή των δημοσίων εσόδων, έλεγχο της ορθής εφαρ­μογής της από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων διασφάλισης των συμφε­ρόντων του Δημοσίου, καθώς και της παρακολούθησης της νομοθεσίας για την είσπραξη οφειλών ειδικών κατη­γοριών οφειλετών, όπως πτωχευμένων ή υπό εκκαθάρι­ση επιχειρήσεων.

στ) Την παρακολούθηση της κεντρικής και τοπικής λο­γιστικής των Δ.Ο.Υ., όσον αφορά στα δημόσια έσοδα και την ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, για όσα στοιχεία δεν λαμβάνονται μηχανογραφικά.

ζ) Τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην εκούσια συμμόρφωση των φορολογουμένων-οφειλετών και λή­ψη μέτρων για την επιμόρφωση των υπαλλήλων με αρ­μοδιότητα τον έλεγχο και την είσπραξη των εσόδων.

η) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυ­κλίων σχετικά με την εγγραφή των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων ή άλλων νομικών οντο­τήτων στο μηχανογραφικό σύστημα, την υποστήριξη των εν λόγω διαδικασιών και την ανάπτυξη τεχνικών ηλε­κτρονικού ελέγχου.

θ) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυ­κλίων, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ποινικό κολασμό των αδικημάτων της φοροδιαφυγής, στην πα­ρακολούθηση της διοικητικής, διαιτητικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέσεων, καθώς και στην εποπτεία, ως αρμόδια αρχή, των υπόχρεων προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3691/2008 (Α' 166).

ι) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυ­κλίων επί θεμάτων που αφορούν την είσπραξη των εσό­δων , την αναστολή ή παράταση καταβολής αυτών σε ε­ξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και την διευκόλυνση τμη­ματικής καταβολής των ληξιπροθέσμων εσόδων.

2. Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Εί­σπραξης Δημόσιων Εσόδων υπάγονται τα Ελεγκτικά Κέ­ντρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 και του άρθρου 23 του ν. 3259/2004, καθώς και οι ακόλουθες Δι­ευθύνσεις, οι οποίες συνιστώνται με την παρούσα διάτα­ξη και διαρθρώνονται στα κατωτέρω τμήματα:

Α. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού α) Τμήμα Α' - Στατιστικής ανάλυσης και μέτρησης επι­δόσεων.

β) Τμήμα Β' - Κατάρτισης και παρακολούθησης επιχει­ρησιακών σχεδίων.

γ) Τμήμα Γ' - Εγγραφών και παρακολούθησης φορολο­γουμένων.

δ) Τμήμα Δ' - Διασταυρώσεων και αξιολόγησης ελε­γκτικών ευρημάτων. ε) Τμήμα Ε' - Εκπόνησης ελεγκτικών προτύπων.

Β. Διεύθυνση Ελέγχων

α) Τμήμα Α'- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ­χου άμεσης φορολογίας.

β) Τμήμα Β'- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ­χου Φ.Π.Α. και λοιπών έμμεσων φόρων.

γ) Τμήμα Γ'- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ­χου ηλεκτρονικού εμπορίου και ενδοομιλικών συναλλα­γών.

δ) Τμήμα Δ'- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγ­χου κατοίκων Ελλάδος για εισοδήματα αλλοδαπής προ­έλευσης και κατοίκων εξωτερικού για εισοδήματα ημε­δαπής.

Στο Τμήμα Β' μεταφέρεται και η αρμοδιότητα του Τμή­ματος Δ' - Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών - VIES (άρθρου 7, παρ.1β του π.δ. 249/1998) της Διεύθυνσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, το οποίο καταργείται και παύει να λειτουργεί από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Β' Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων.

Γ. Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων α) Τμήμα Α' - Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμι­κού πλαισίου εκούσιας είσπραξης δημοσίων εσόδων.

β) Τμήμα B' - Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμι­κού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσό­δων.

γ) Τμήμα Γ' - Οφειλετών Ειδικών κατηγοριών. δ) Τμήμα Δ' - Λογιστικής εσόδων και παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών.

ε) Τμήμα Ε' - Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και ε­πιτροπών ελέγχου και είσπραξης.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι­εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται γραφείο: α) του τμήματος Α' , με αρμοδιότητα την αμοι­βαία συνδρομή στην είσπραξη με άλλα κράτη και εισπρά­ξεων υπέρ τρίτων, β) γραφείο του τμήματος Β', με αρμο­διότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση ληξιπρόθε­σμων οφειλών και γ) γραφείο του τμήματος Δ', με αρμο­διότητα την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπρά­ξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών των εσόδων και την ορθή απόδοση των εσόδων που εισπράττονται από φο­ρείς εκτός Δ.Ο.Υ..

Δ. Διεύθυνση Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ε­λέγχου και αναγκαστικής είσπραξης.

α) Τμήμα Α' - Παρακολούθησης των ποινικών φορο­λογικών και εισπρακτικών υποθέσεων.

β) Τμήμα Β' - Παρακολούθησης της διοικητικής, διαιτη­τικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέ­σεων.

γ) Τμήμα Γ '- Παρακολούθησης διοικητικών και λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φορο­διαφυγής και την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

δ) Τμήμα Δ ' - Αξιολόγησης δικαστικών αποφάσεων ε­πί θεμάτων ελέγχου και είσπραξης.

Ε. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης. α) Τμήμα Α' - Συμβουλευτικών υπηρεσιών και ευαισθη­τοποίησης φορολογουμένων - οφειλετών.

β) Τμήμα Β'- Προληπτικής και κατασταλτικής αξιολό­γησης φορολογουμένων- ελεγχομένων και οφειλετών.

γ) Τμήμα Γ' - Επεξεργασίας στοιχείων και μέτρησης συμμόρφωσης.

ΣΤ. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, η οποία είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, ο­πουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαί­τερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Υ­πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τη λήψη στοχευμέ- νων μέτρων είσπραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια­τάξεις. Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έ­χει όλες τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστι- κών μέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές.

Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:

α) Τμήμα Α'- Διοικητικής μέριμνας και νομικής υπο­στήριξης

β) Τμήμα Β' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού αναγκαστι­κής είσπραξης μεγάλων οφειλών

γ) Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης ο­φειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών

δ) Τμήμα Δ'- Επιχειρησιακού σχεδιασμού στοχευμέ- νων ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης σε ομάδες ο­φειλετών. 

Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών μέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, καθώς και τα δικαιώματα του Προϊσταμένου Δ. Ο. Υ. που ορίζονται από τις παραγράφους 10, 11, 12 και 13 του Άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του Άρθρου 8 του ν. 4110/2013 (Α' 17).
Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:
α) Τμήμα Α' - Διοικητικής μέριμνας, νομικής υποστήριξης και στατιστικής παρακολούθησης.
β) Τμήμα Β' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων δράσεων είσπραξης ανά οφειλέτη.
γ) Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης οφειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών και διαχείριση χαρτοφυλακίου ανεπίδεκτων είσπραξης.
δ) Τμήμα Δ' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων ενεργειών είσπραξης σε ομάδες οφειλετών (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1. του άρθρου 19 του Ν.4223/2013)

3. Της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων, της Ε­πιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και των Τμημάτων αυτών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλά­δου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, πλην των Τμημάτων Β'- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θε­σμικού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσό­δων και Γ' - Οφειλετών ειδικών κατηγοριών της Διεύθυν­σης Πολιτικής Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παρακολού­θησης νομικών υποθέσεων ελέγχου και αναγκαστικής εί­σπραξης και των Τμημάτων αυτής, καθώς και του Τμήμα­τος Α'- Διοικητικής μέριμνας και νομικής υποστήριξης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, των οποίων προΐστανται εφοριακοί υπάλληλοι, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία.

4.  Η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρου 18 του π.δ. 284/1988), η Διεύθυνση Μητρώου (άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση γ' του π.δ. 167/1996 -Α'128) και η Δι­εύθυνση Ελέγχου (άρθρο 1 παράγραφοι 1 περίπτωση β' και 3 του π.δ. 167/1996, όπως ισχύει με την παρ. 8 του άρθρου 7 του π.δ. 249/1998 , το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 3016 /2002, Α' 110 και το άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 3691/2008, (Α' 166) καταργούνται και παύουν να λει­τουργούν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπρα­ξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων και των Τμημά­των αυτής.

5.α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπο­ρεί να καταργείται ή να αναστέλλεται η λειτουργία Τμή­ματος Ελέγχου ή Τμήματος Δικαστικού ή Γραφείου Ε­λέγχου ή Γραφείου Δικαστικού Δ.Ο.Υ. και οι αρμοδιότη- τές του να μεταφέρονται και να ασκούνται από Δ.Ο.Υ. της περιφερειακής ενότητας της έδρας του ίδιου νομού, με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, ό­που με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται περισσότε­ρες Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι πιο πάνω αρμοδιότητες.

β) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καταργούνται ή να αναστέλλεται η λειτουργία  περιφερειακές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οποιουδήποτε επιπέδου ή επιμέρους οργανικών μονάδων υπαγόμενων σε αυτές και οι αρμοδιότητές τους να μεταφέρονται και να ασκούνται από άλλη περιφερειακή οργανική μονάδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του οικείου νομού ή άλλης περιφερειακής ενότητας του ίδιου νομού ή της οικείας ή άλλης περιφέρειας, εξαιρουμένων των οργανικών μονάδων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερες της μίας οργανικές μονάδες, στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες.

(Οι λέξεις προστέθηκαν με την παρ. 8α του άρθρου 34 του ν.4141/2013)

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας. (το εδάφιο  προστέθηκε με την παρ. 8α του άρθρου 35 του ν.4141/2013)

 (οι παρ. β & γ προστέθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 4 του νόμου 4038/2013 και οι παρ. β,γ &δ αναρισθμήθηκαν σε δ,ε, στ) 

δ)(β) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονά­δων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προ­στίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών.

Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την ε­πίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών.

ε)(γ) Τα Τμήματα «Δικαστικό και Λογιστικό», «Λογιστικό και Δικαστικό» και «Εσόδων και Δικαστικό», καθώς και το Τμήμα «Ελέγχου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, των οποίων μεταφέρονται οι αρμοδιό­τητες, μετονομάζονται σε Τμήματα «Λογιστικό», «Εσό­δων» και «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», αντίστοιχα, και τα Γραφεία «Λογιστικό - Δικαστικό - Γραμματείας» των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, των οποίων μεταφέρονται οι αρμο­διότητες, μετονομάζονται σε Γραφεία «Λογιστικό -Γραμματείας» και λειτουργούν με τον νέο τίτλο από την ημε­ρομηνία αναστολής λειτουργίας, από την οποία και μετα­φέρονται οι αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραμ­ματείας όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διατυπώνεται εντός δεκατεσσάρων ημερών, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται ή να συγχωνεύονται ή να αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών μονάδων επιπέδου αυτοτελούς γραφείου ή αυτοτελούς τμήματος ή τμήματος ή υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας.(όπως προστέθηκε με την παρ. 4 της Παρ. Β1 του ν. 4152 /2013)

στ)(δ) Στα Τμήματα ελέγχου, που προκύπτουν ύστερα από μεταφορά αρμοδιοτήτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, προΐστανται υπάλληλοι, κα­τηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοι­χων προσωρινών, και στα τμήματα δικαστικού, που προ­κύπτουν από την εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Ε­φοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά προτε­ραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη ε­μπειρία.

6. α) Στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών (Δ.Ο. Υ. Φ.Α.Β.Ε.) Α­θηνών μεταφέρεται, συνολικά, η αρμοδιότητα των καθο­ριζόμενων ή ανακαθοριζόμενων, με αποφάσεις του Υ­πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως, μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικρατείας, από όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέ­ντρα, μετά από το χαρακτηρισμό αυτών ως μεγάλων επι­χειρήσεων.

Η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών μετονομάζεται σε «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» και διαρθρώνεται σε δύο Υπο­διευθύνσεις, δέκα Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή, καθώς και ένα Γραφείο, ως εξής: αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων

i.   Τμήμα Α' - Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφα- λαιοδότησης

ii.  Τμήμα Β' - Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Υπηρε­σιών

iii. Τμήμα Γ'- Ελέγχου Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

iv. Τμήμα Δ'- Ελέγχου Εμπορικών και Λοιπών Επιχει­ρήσεων

ββ) Υποδιεύθυνση Φορολογίας και Διοικητικής Μέρι­μνας

i.   Τμήμα Ε'- Φορολογικής Διαδικασίας

ii.  Τμήμα ΣΤ' - Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανο­γράφησης

iii.Τμήμα  Ζ'- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης

iv. Τμήμα Η'- Εσόδων

γγ) Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται, απευθεί­ας:

i.   Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ii.  Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με Φορολογουμένους και συμβουλευτικών υπηρεσιών

iii. Γραφείο Διαχείρισης.

β) Οι αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές της μονάδες, ως ακολού­θως:

αα) Τμήμα Α' - Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφα- λαιοδότησης και Τμήματα Β'- Ελέγχου Χρηματοοικονο­μικών Υπηρεσιών, Γ'- Βιομηχανικών Επιχειρήσεων και Δ'- Εμπορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύου­σες διατάξεις. ββ) Τμήμα Ε' - Φορολογικής Διαδικασίας Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Κε­φαλαίου, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, Κ.Β.Σ. και Μητρώ­ου των Δ.Ο. Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γγ) Τμήμα ΣΤ' - Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανο­γράφησης

Διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.. δδ) Τμήμα Ζ' - Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο. Υ. Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύ­ουσες διατάξεις και νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.. εε) Τμήμα Η' - Εσόδων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Εσόδων» και «Λογιστικό» των Δ.Ο. Υ. Α' Τάξεως, σύμ­φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. στ ) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Επιχειρησιακός σχεδιασμός των ελέγχων και της εί­σπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με τους Φορολογουμέ­νους και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογου μένων με ιδιαίτερα σημαντικού ύψους οφει­λές, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, δη­μιουργία και συντήρηση της γενικής φορολογικής εικό­νας της επιχείρησης.

ηη) Γραφείο Διαχείρισης Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο. Υ. Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύ­ουσες διατάξεις.

γ) Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας της «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, καθώς και οι εκκρεμείς υποθέσεις των χαρακτηριζόμενων μελλοντικά ως μεγάλων επιχειρήσεων, ολοκληρώνονται από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην οποία μεταφέρο­νται οι αρμοδιότητες αυτών, μαζί με το σχετικό αρχείο. Από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ασκείται, επίσης, η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα Δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημο­σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

δ) Της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευ­θύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Ε­φοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, πλην του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», στο οποίο προΐσταται υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και α­ντίστοιχη εμπειρία.

7.  Η Δ.Ο.Υ Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρει­ών (Φ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Φορολο­γίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ. Α. Ε) Αθηνών και στην αρ- μοδιότητά της περιέρχονται και οι επιχειρήσεις αρμοδιό­τητας της Δ.Ο. Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, των οποίων η αρμο­διότητα δεν μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρή­σεων.

8.  α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθο­ρίζεται ή ανακαθορίζεται η εξειδίκευση των αρμοδιοτή­των και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων, μπορεί να ρυθμίζονται λοι­πά θέματα λειτουργίας των Τμημάτων Ελέγχου και Δικα­στικού, που προκαλούνται από μεταφορά αρμοδιοτήτων τμημάτων και γραφείων άλλων Δ.Ο.Υ., καθώς και της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο κανονισμός λειτουρ­γίας και η περιγραφή θέσεων εργασίας αυτών.

β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Υ­πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως και οι θέσεις των ελεγκτών βεβαί­ωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κρά­τους, με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α'66).

9.  Η Υπηρεσία Έρευνας και Ελέγχου Τιμών - ΥΠ.Ε.Ε.Τ. (παρ. Β του άρθρου 1 του π.δ. 343/1998, Α' 229) καταργείται και οι αρμοδιότητές της, κατά το μέρος που αφορούν στο Τμήμα Β' - Συνδρομής Τελωνειακών

Υπηρεσιών (περίπτωση 2, της παρ. Β), καθώς και στην παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις τιμές των ε­μπορευμάτων, προς υποστήριξη του τελωνειακού ελέγ­χου και για τον προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, περιέρχονται στα Τμήματα Δασμοφορολογητέας Αξίας των Διευθύνσεων Τελωνεί­ων Αττικής και Θεσσαλονίκης του π.δ. 263/1999 (Α' 215).

10. Η Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης (άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 2343/1995, Α' 211 και άρθρο 1 περίπτωση δ.3 του π.δ. 37/1997, Α' 37) της Γενικής Γραμματείας Δη­μοσιονομικής Πολιτικής και η Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (άρθρο 57 του ν. 2214/1994, Α' 75, άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2343/1995, άρθρο 1 περίπτωση δ.1 του π.δ. 37/1997 και άρθρο 24, παρ. 5 του ν. 3492/2006, Α' 210) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπο­λογισμού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, καταργούνται.

11. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανα­συγκροτούνται τα συλλογικά όργανα, στα οποία συμμε­τείχαν υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσό­δων και ορίζεται ο Προϊστάμενος ή ο υπάλληλος των υ­πηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο­γικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που συμμετέχει σε αυτά.

12. α) Στις διατάξεις των εδαφίων α' και β' του άρ­θρου 32 του ν. 1828/1989 (Α'2) περιλαμβάνεται και η α­ναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων κάθε επιπέ­δου του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2011.

13. Αν σε Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως λειτουργούν λιγότερα Τμήματα από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο α' της παρα­γράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (Α'210), ύ­στερα από κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας Τμημά­των, καταργούνται οι Υποδιευθύνσεις Ελέγχου και Φο­ρολογίας αυτών από την ημερομηνία έναρξης λειτουρ­γίας της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες.

14. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών τελωνεια­κών μονάδων, μπορεί να καταργείται θέση Υποδιευθυντή της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 (Α' 249).

15. α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπο­ρεί να μετατρέπεται Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, από Α' τάξεως σε Β' τάξεως ή από Β' τάξεως σε Αυτοτελές Γραφείο, ή από Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος σε Υποδιεύθυνση ή Τμήμα υπαγόμενο σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο είτε να καταργείται, κατά περίπτωση. (Οι λέξεις προστέθηκαν με την παρ. 8β του άρθρου 34 του ν.4141/2013)

β) Η υποπαράγραφος β' της παρ. 5 εφαρμόζεται σε ό­λες τις περιπτώσεις μετατροπής ή κατάργησης οποιασ­δήποτε οργανικής μονάδας.

16. α) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρ­θρου 4 του π.δ. 189/2009 (Α' 221) αντικαθίσταται ως ε­ξής:

«2. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι­κών, στο οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσε­ων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υ­πουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: ».

β) Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009, όπως τροποποιείται με την προηγούμενη υπο­παράγραφο, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του π.δ. 189/2009.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημο­σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται το προσωπικό των θέ­σεων αυτών, ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστα­σης και τα πειθαρχικά θέματα, καθώς και το αρμόδιο Υ­πηρεσιακό Συμβούλιο. Με διαπιστωτική πράξη - απόφα­ση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το πιο πάνω προσωπικό κατατάσσεται στις θέσεις των κλάδων και ειδικοτήτων της παρούσας παραγράφου.

17. Μετά την παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α' 211) προστίθεται παράγραφος 22, ως εξής:

«22. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης συστήνεται διαρκής άμισθη Επιτροπή, με τίτλο «Επιτρο­πή Αξιολόγησης Πορισματικών Εκθέσεων Οικονομικών Επιθεωρητών», τα μέλη της οποίας αποτελούνται από Οικονομικούς Επιθεωρητές.

Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η συγκρότηση, ο ορισμός μελών αυτής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής.»

18. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως απο­στολή τη διερεύνηση και διαπίστωση ποινικών αδικημά­των και πειθαρχικών παραπτωμάτων, στα οποία εμπλέ­κονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων, από αυτό, νομικών προσώπων, που α­φορούν χρηματισμό, δωροδοκία και ιδιαίτερα σοβαρές υ­ποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από την Οι­κονομική Επιθεώρηση. Για την εκπλήρωση της αποστο­λής της: α) διερευνά, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών και τη δράση των υπάλληλων τους και β) προβαίνει στις επιβαλλόμενες ενέργειες για την πειθαρχική και ποινική δίωξη των ανωτέρω υπαλλή­λων.

3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί στο- χευμένους ελέγχους του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) στους υπαλλήλους της παρα­γράφου 2 του παρόντος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και με προκαθορισμένη διαδικασία επιλο­γής και προγραμματισμού, βάσει κριτηρίων που καθορί­ζονται με έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οι­κονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.»

19. Η Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν.2873/2000 (Α' 285) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οι­κονομικής Επιθεώρησης. Μέχρι την έκδοση των αποφά­σεων του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπονται α­πό το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, η Επιτρο­πή λειτουργεί με τη συγκρότηση που καθορίσθηκε από τις ήδη εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.

20. Συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επι­θεώρησης άμισθη Επιτροπή, για εξέταση παλαιών υπο­θέσεων, με σκοπό τον περαιτέρω ή μη έλεγχο αυτών, για τις οποίες, λόγω παλαιότητας και αμφίβολης απόδοσης ωφελημάτων για το Δημόσιο ή διαπίστωσης παραπτωμά­των, ο έλεγχος κρίνεται ατελέσφορος. Η Επιτροπή ειση­γείται σχετικά στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη­σης, ο οποίος αποφασίζει για τον περαιτέρω έλεγχο ή μη αυτών. Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η συ­γκρότηση, ο ορισμός μελών και κάθε αναγκαία λεπτομέ­ρεια για τα θέματα της Επιτροπής.

21. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη­μοσιονομικής Στρατηγικής, η τοποθέτηση και η λήξη θη­τείας των προϊσταμένων των κατωτέρω οργανικών μο­νάδων, επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυν­σης του Υπουργείου Οικονομικών, διενεργείται χωρίς τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α'51), με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι­εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ε­νός έτους που μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότε­ρες φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί. Οι υπάλλη­λοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αυτές τις οργα­νικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαμβάνουν, σύμ­φωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, να μην έχει επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινή και να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

Με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίμηνο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι­εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευ­ξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων της παραγράφου αυτής.

Οι οργανικές μονάδες επί των οποίων έχουν εφαρμο­γή οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων είναι οι ε­ξής:

α) Οι οργανικές μονάδες που συστήνονται, μετονομά­ζονται ή θα προκύψουν, ύστερα από μεταφορά αρμοδιο­τήτων από άλλες οργανικές μονάδες, σε εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρό­ντος άρθρου.

β) Οι οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

γ) Οι οργανικές μονάδες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων.

δ) Οι οργανικές μονάδες των Τελωνείων Α' Τάξης.

ε) Οι οργανικές μονάδες των Διαπεριφερειακών Ελε­γκτικών Κέντρων, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέ­ντρων, των Δ.Ο. Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, Φ. Α. Ε. Αθη­νών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, Α' Αθηνών, Δ' Αθηνών, Ι' Αθηνών, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Γλυφάδας, Ελευσίνας, Κηφισιάς, Κορωπίου, Μοσχάτου, Ν. Φιλαδελφείας, Παλλήνης, Π. Φαλήρου, Χαλανδρίου, Α' Πειραιά, Ψυχικού, Α' Ηρακλείου, Β' Η­ρακλείου, Α' Θεσσαλονίκης, Β' Θεσσαλονίκης, Ζ' Θεσ­σαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορίνθου, Ρόδου, Χαλκίδας, Α' Πατρών, Α' Ιωαννίνων, Α' Βόλου, Α' Καβάλας, Β' Λάρι­σας, Α' Σερρών.

στ) Οι οργανικές μονάδες των Δ.Ο.Υ. που αποκτούν δι­ευρυμένα Τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού, λόγω υπο­δοχής αρμοδιοτήτων τμημάτων ή γραφείων ελέγχου και δικαστικού άλλων Δ.Ο. Υ., τα οποία καταργούνται ή ανα­στέλλεται η λειτουργία τους.

ζ) Οι προϊστάμενοι όλοι των βαθμίδων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του ν. 3943/2011.

22. Σε όσες από τις οργανικές μονάδες της προηγού­μενης παραγράφου έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενοι με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α' 26 ) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α'51), λήγει η θητεία τους από τη δη­μοσίευση του παρόντος νόμου και εξακολουθούν να α­σκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση προϊ­σταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νό­μου.

23. Μειώνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό:

α) 50% το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3205/2003 (Α' 297), όπως ισχύει.

β) 30% το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν.3205/2003, όπως ισχύει.

γ) 25% τα ποσά της περίπτωσης ii του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της περίπτωσης i του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.3205/2003, όπως ισχύουν.

δ) 20% τα ποσά του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 36, του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρ­θρου 37, του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 40, του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 41, του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 42, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 44, του εδαφίου γ' της πα­ραγράφου 2 του άρθρου 48, του εδαφίου δ' της παρα­γράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (Α' 64), του ε­δαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3187/2003 (Α' 233) και του εδαφίου ε' της παραγρά­φου 5 του άρθρου 30 του ν.3187/2003, του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3432/2006 (Α' 14), του εδαφίου γ' της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α' 118), της παραγράφου 4 του άρ­θρου 3 του π.δ. 118/2002 (Α' 99), όπως ισχύουν και τα ποσά του ειδικού ερευνητικού επιδόματος του άρθρου 29 του ν.3370/2005 (Α'176).

ε) 15% τα ποσά της παραγράφου Α.3 του άρθρου 30, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 33, της παραγράφου Α.4 του άρθρου 35 και του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 3205/2003, όπως ισχύουν.

στ) 10% τα ποσά που χορηγούνται ως ειδική πρόσθετη αμοιβή ή επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγι­κότητας στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανε­ξάρτητων Διοικητικών Αρχών και τα ποσά της παραγρά­φου Α.4 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003.

ζ) 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ι­διωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα δια­κόσια (200) ευρώ μηνιαίως, το ανωτέρω ποσοστό καθο­ρίζεται σε 15%.