Ν. 4002 : Άρθρο 54 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1.  Η Ε. Ε. Ε. Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι­σμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου μέ­σα σε ένα έτος από το διορισμό των μελών της. Με από­φαση του Υπουργού Οικονομικών, αυτό το χρονικό διά­στημα μπορεί να παραταθεί συνολικά ή ανά φορέα.

2.  Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Διεύθυν­σης Εποπτείας Καζίνο από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τη Διεύθυνση Ε­ποπτείας Καζίνο.

3.  Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρ­μοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς.

4.  Μέσα σε έξι μήνες από το διορισμό των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όπως ισχύει, και ρυθμίζει τα θέματα των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διε­ξάγονται με παιγνιομηχανήματα χωρίς να έχουν άδεια α­πό την ελληνική πολιτεία και κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστο­ποιήσεις και άδειες από το νόμο αυτόν. Άλλως, εφαρμό­ζονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52.

όπως προστέθηκε με τη παρ.16 του αρθρου 22 του ν,4141/2013

5.  Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π., του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, τα θέματα που διέ­πονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

6.  Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέ­λη της Ε.Ε.Τ.Π., συνεχίζουν τη θητεία τους ως μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. για τέσσερα έτη από το διορισμό τους.

7.  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 17 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα τυχερά παιχνίδια, ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: τα Κρατικά Λα­χεία, ο Ιππόδρομος, το Ξυστό, το Λόττο, το Πρώτο, το ΠΡΟΠΟ, το Τζόκερ, όπως επίσης και κάθε τυχερό παιχνί­δι, που ήδη λειτουργεί ή έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου.»

8.  Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις περί ΟΠΑΠ Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., επιφυλασ­σομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου που τις αφορούν.

9.  Για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών- ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήμα- τα στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. και μέσω του δικτύου της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/1968, καθώς και μέσω του διαδικτύου, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης και λειτουργίας του νόμου αυτού.

10.  Επί ιπποδρομιών και συναφών στοιχημάτων επι­βάλλεται στο ποσό που απομένει μετά τη διανομή των κερδών στους παίκτες και την απόδοση της συμμετοχής του Δημοσίου, ποσοστό υπέρ των εγχωρίων ιπποδρομια­κών φορέων, όπως ορίζεται με τις περιπτώσεις β' , γ' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του α. ν. 598/1968 (Α' 256) και αποδίδεται κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 50.

11.  Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α' 62), καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των τρο­ποποιούμενων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

12.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 τροποποιείται ως εξής:

«Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.»

13.  Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις για διάθεση πόρων υπέρ τρί­των από κέρδη των εποπτευομένων φορέων και οργανι­σμών διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

14.  Η περίπτωση κζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α' 248), αντικαθίσταται ως εξής:

«κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοι­χήματα που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α. Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξά­γονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βά­ση τις σχετικές διατάξεις του νόμου «Ρύθμιση της αγο­ράς παιγνίων»,».

15.  Στο άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ' 580, άρθρο 3 του π.δ. 23.2/6.3.1987, Δ' 166) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής:

«15. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων».

β) Στο άρθρο 233 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 4 του π.δ. 23.2/6.3.1987) προστίθε­ται περίπτωση 20 ως εξής:

«20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων».

γ) Στο άρθρο 237 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 8 του π.δ. 23.2/6.3.1987, άρθρο 6 παρ. 18α του ν. 2160/1993, (Α' 118), προστίθεται περί­πτωση 20 ως εξής: «20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων».

16.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα­ταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α' 174).

17.  Το άρθρο 19 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 καταργούνται.