Ν. 4002 : Άρθρο 52 Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαι­τούμενη προς τούτο άδεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκι­σης τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα ή προκειμένου για παίγνια που διεξάγονται μέσω του δια- δικτύου με ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως και πεντακόσιες χιλιά­δες (500.000) ευρώ. Αν το παίγνιο που διεξάγεται είναι τυχερό, το αδίκημα τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα έτη.

2.  Όποιος προβαίνει σε εμπορική επικοινωνία για τυχε­ρά παίγνια τα οποία διοργανώνονται ή διεξάγονται χω­ρίς άδεια, είτε ως διαφημιστής είτε ως διαφημιζόμενος, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευ­ρώ.

3.  Όποιος μετέχει σε τυχερό παίγνιο, το οποίο διοργα­νώνεται χωρίς άδεια από την Ελληνική Δημοκρατία, τι­μωρείται με ποινή φυλάκισης έως τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

4.  Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τεχνικά - ψυχαγωγι­κά παίγνια χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του παιγνιομηχανήματος είτε του χώρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

5.  Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του παιγνιομηχανήματος είτε του καταστήματος, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχι­στον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 150.000 έ­ως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

6.  Όποιος επιτρέπει την πρόσβαση σε παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρθρου 33, τιμωρείται με φυλάκι­ση τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος παραχωρεί στα παραπάνω άτομα κάρτα παίκτη για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, η οποία του ανήκει ή ανήκει σε τρίτο, καθώς και ο τρίτος, αν γνώριζε την παραχώρηση αυτή. (το εδάφιο προστέθηκε με τη παρ. 15 του άρθρου 22 του ν.4141/2013)

7.  Όποιος μετέχει σε παίγνια μέσω παρενθέτου φυσι­κού ή νομικού προσώπου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και το πα- ρένθετο φυσικό πρόσωπο και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα πρόσωπα που καθορίζονται ως αυτουργοί με την παράγραφο 11.

8.  Όποιος, ακόμη και εάν είναι κάτοχος άδειας διεξα­γωγής τυχερών παιγνίων, μετατρέπει τεχνικό - ψυχαγω­γικό παιγνιομηχάνημα σε τυχερό, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και χρηματική ποινή από 200.000 έως 300.000 ευρώ.

9.  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαγορεύ­εται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμ­μετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τα πρόσωπα που ο­ρίζονται στην παράγραφο 11 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή ίση με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ' ελάχιστον ίσο με εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ α­νά παράβαση.

10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απα­γορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενι­κές διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρό­σβαση σε παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδι­κτύου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η διάτα­ξη του προηγουμένου εδαφίου τα πρόσωπα που ορίζο­νται στην παράγραφο 11 τιμωρούνται με φυλάκιση του­λάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από εκατό χι­λιάδες (100.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά παράβαση.

11. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουρ­γοί των αδικημάτων των προηγουμένων παραγράφων θεωρούνται οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι και συμπράτ­τοντες σύμβουλοι ή οι πρόεδροι των διοικητικών συμ­βουλίων ή οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές ή εν γέ­νει κάθε εντεταλμένο πρόσωπο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου. Ε­άν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα ως άνω καθήκοντα.

12.  Ο πάσης φύσεως τεχνικός εξοπλισμός και τα παι- γνιομηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων του άρθρου αυτού κατάσχονται και με­τά την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης δημεύο­νται.