Ν. 4002 : Άρθρο 51 Διοικητικές κυρώσεις

. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται σε κάθε παίγνιο τη διεξαγωγή του οποίου αδειοδοτεί ή/και ελέγχει η Ε.Ε.Ε.Π. συμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 14 του ν.4141/2013

 

1. Αν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' ε- ξουσιοδότησή του ή των όρων των αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της:

α) επιβάλει κατ'αποκοπήν πρόστιμο από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ή σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων ει­σπράξεων, ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, α­νάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβα­σης, ή και

β) ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά την ά­δεια, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της πα­ράβασης.

Η προσφυγή, ως διαφορά ουσίας, κατά απόφασης της Ε. Ε. Ε. Π. ασκείται στα τακτικά διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόστιμο επιβάλλεται ανά παράβαση ή ανά παιγνιομηχάνημα και εξειδικεύονται οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου αυτής ανά παράβαση ή ανά κατηγορίες παραβάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ε­φαρμογή της παραγράφου αυτής.

2.  Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυ­τόν και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παι­γνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήμα­τος διεξαγωγής των παιγνίων.

3.  Όποιος διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς τη χρήση και τον έλεγχο των ατομικών καρτών παίκτη των συμμετε­χόντων τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως και επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση. Η συχνή και σε πολλούς πελά­τες παράλειψη απαίτησης κάρτας παίκτη μπορεί να οδη­γήσει σε αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι και σε ορι­στική ανάκλησή της, καθώς και σε προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο του καταστήματος.

4.  Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπο­νται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 τιμωρούνται με πρόστιμο, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και δύο χιλιά­δων (2.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση.

5.  Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδι- κτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παι­γνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οι­κείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Στον πά- ροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την υποχρέ­ωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται με τον Κα­νονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

6.  Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπο­νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και χιλίων πε­ντακοσίων (1.500) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση.

7.  Σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας δεν εγκαθι­στούν τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που να συνδέεται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υπόκεινται σε ποινή προστίμου ύψους α­πό εκατό χιλιάδων (100.000) έως και πεντακοσίων χιλιά­δων (500.000) ευρώ, καθώς και σε προσωρινή παύση λει­τουργίας ή οριστική ανάκληση της αδείας, από την Ε.Ε.Ε.Π..

8.  Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παι­γνίων καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της παράβασης, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης πα­ραβάσεων και επιβολής προστίμων, το ύψος και τα κριτή­ρια επιμέτρησης των προστίμων, η διαδικασία είσπραξής τους, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία α­ναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κά­θε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.