Ν. 4002 : Άρθρο 49 Μεταφορές χρημάτων

1.  Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου διενεργούνται υποχρεωτι­κά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Ο αριθμός λογαριασμού των κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ευθύνη τους. Κάθε δοσοληψία που αφορά τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωρι­στά με ευθύνη των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων ή ι­δρυμάτων πληρωμών.

2.  Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ί­δρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουρ­γεί νόμιμα στην Ελλάδα. Τα ποσά που βρίσκονται κατα­τεθειμένα στο λογαριασμό παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί των παικτών. Ό­ταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαρια­σμό παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συ­νολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυα- κοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της ά­

δειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώ­σει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέ­ρες.

3.  Η καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυ­χερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρω­μών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίη­ση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κα­νονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

4.  Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύμα­τα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέ­ουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογα­ριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι πάροχοι τυχε­ρών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που παραβαί­νει τη διάταξη της παραγράφου αυτής επιβάλλεται πρό­στιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ' ελάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.