Ν. 4002 : Άρθρο 48 Υποχρεώσεις - Απαγορεύσεις - Στοιχεία παικτών

1.  Το στοίχημα οποιουδήποτε τύπου σε χρηματοπιστω­τικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγο­ρά που λειτουργεί στην Ελλάδα απαγορεύεται. Στην α­παγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (Α' 195).

2.  Το πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση ιστοτόπων τυχερών παιγνίων υποχρεωτικά ασκεί και τη λει­τουργία των ιστοτόπων αυτών.

3.  Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστοτόπων από μη κατόχους άδειας.

4.  Η λειτουργία ανταλλακτηρίων στοιχημάτων απαγο­ρεύεται.

5.  Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτρομα­γνητικών μέσων επιτρέπεται μόνο ύστερα από χορήγη­ση ειδικής άδειας, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π..

6.  Οι κάτοχοι της άδειας απαγορεύεται να επιτρέπουν τη συμμετοχή στα προσφερόμενα μέσω των ιστοτόπων τους τυχερά παίγνια σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και σε μη εγγεγραμμένους χρήστες. Πριν τη δημιουργία λογαριασμού παίκτη για συμμετοχή σε οποιοδήποτε τυ­χερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου, ο παίκτης συνομολο­γεί σύμβαση προσχώρησης στο παίγνιο.

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των παικτών και το ειδικότερο περιεχόμενο της σύμβασης προσχώρησης.