Ν. 4002 : Άρθρο 46 Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγη­ση άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του δια- δικτύου επιτρέπεται σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, με κα­ταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι εταίροι, δεν πρέ­πει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, α­πιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ε­κβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο­κία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυ­νο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικο­νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρ­κωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

2.  Για τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χο­ρήγηση αδείας απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστο­λής 100.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκα­τεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλου­θα:

α) τον αριθμό των αδειών που προκηρύσσονται, β) την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο όργανο του δια­γωνισμού τα σχετικά έγγραφα,

γ) το αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προ­σφορών, την ημερομηνία και τον τόπο της αποσφράγι­σης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστα­νται,

δ) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβο­λής των εγγυήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται,

ε) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προ­κύπτει ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που τάσσονται με την προ­κήρυξη,

στ) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν, ζ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, η) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποί­ους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,

θ) τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κα­τάσταση των υποψήφιων τα οποία οδηγούν σε αποκλει­σμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι οι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις περι­πτώσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό,

ι) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού δια­γωνισμού,

ια) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί και ιβ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού.