Ν. 4002 : Άρθρο 44 Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων

1.  Για κάθε τεχνικό - ψυχαγωγικό παίγνιο που πρόκει­ται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποίηση κάθε τύπου τεχνικού - ψυχαγωγικού παιγνίου πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την ε­μπορική ονομασία του, το χαρακτήρα αυτού, την περι­γραφή του, πρωτότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψη­φιακό μέσο, το εύρος ηλικίας των παικτών, τυχόν υπάρ­χουσα πιστοποίηση και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του πα­ραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

 (Η λέξη διαγράφηκε  με την παρ 13 του άρθρου 22 του ν.4141/2013)

Θεωρούνται πιστοποιημένα τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πιστοποίηση άλ­λων εθνικών αρχών, αναγνωρισμένων διεθνών ή ευρω­παϊκών οργανισμών ή οργανισμών πιστοποίησης με τους οποίους η Ε.Ε.Ε.Π. έχει υπογράψει συμφωνία αναγνώρι­σης. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει απόφαση με το σχετικό κατάλο­γο και τα κριτήρια ένταξης σε αυτόν, που αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

2.  Για κάθε τυχερό παίγνιο που πρόκειται να εγκατα­σταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται πι­στοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποί­ηση κάθε τύπου τυχερών παιγνίων πρέπει να συνοδεύε­ται από φάκελο ο οποίος περιέχει μεταξύ άλλων, στοι­χεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εμπορική ονομα­σία του, το χαρακτήρα αυτού, την περιγραφή του, πρω­τότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια ε­ξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

3.  Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εκδίδει «Ειδική άδεια για δοκι­μαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά» με διάρ­κεια έως 2 μήνες, τα οποία διενεργούνται σε συγκεκρι­μένα καταστήματα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα

4 συνολικά στην Επικράτεια. Στην ειδική αυτή άδεια ορί­ζονται και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρ­μογή της δοκιμαστικής λειτουργίας, όπως ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του παιγνίου.

4. Για τα προς εγκατάσταση παιγνιομηχανήματα μέσω των οποίων διενεργούνται τεχνικά - ψυχαγωγικά ή τυ­χερά παίγνια, απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Προς τούτο απαιτείται αίτηση με στοιχεία που αφορούν το παιγνιο μηχάνημα και ιδίως τον τύπο, την περιγραφή, τον τρόπο λειτουργίας του και παράβολο. Τα δικαιολο­γητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξα­γωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..