Ν. 4002 : Άρθρο 37 Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίων

 

1.  Για κάθε τυχερό παίγνιο εκδίδεται και κυκλοφορεί α­πό τον κάτοχο της άδειας ειδικό έντυπο, σε έντυπη ή η­λεκτρονική μορφή, που φέρει την ονομασία «Έντυπο Προγράμματος».

2.  Σε κάθε Έντυπο Προγράμματος και για κάθε μία από τις μορφές παιγνίου που περιλαμβάνεται σε αυτό, ανα­γράφονται υποχρεωτικά η μορφή του, ο ατομικός ή ομα­δικός χαρακτήρας του, το αποδιδόμενο ποσοστό κέρ­δους και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, που ορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

3.  Το Έντυπο Προγράμματος διατίθεται σε εμφανές σημείο στα καταστήματα, στην σελίδα εισόδου του δια- δικτυακού τόπου των παιγνίων και γενικά τίθεται στη διάθεση και ενημέρωση του παίκτη με κάθε πρόσφορο μέσο.