Ν. 4002 : Άρθρο 36 Υποχρεωτική σήμανση

 

1. Εμφανείς επιγραφές αναφορικά με το είδος και την

προσβασιμότητα των παιγνίων, αναρτώνται στο κατά­στημα και εμφανίζονται στις οθόνες των μηχανημάτων. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων που δεν διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων προστασίας των ατόμων που α­παγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, υπέχουν διοι­κητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 52.

2.  Σε κάθε παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμι­μης λειτουργίας. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδι­κού αυτού σήματος, η εκτύπωση και διάθεσή του, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

3.  Στα καταστήματα και στις οθόνες διεξαγωγής παι­γνίων αναγράφεται υποχρεωτικά κάθε πληροφορία σχε­τικά με υπηρεσίες αντιμετώπισης του εθισμού και στήρι­ξης για την απεξάρτηση από τα παίγνια. Με τον Κανονι­σμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να εξει­δικεύονται οι ανωτέρω υποχρεωτικές αναγραφές.