Ν. 4002 : Άρθρο 35 Εμπορική επικοινωνία

 

1.  Η εμπορική επικοινωνία που αφορά σε παίγνια υπό­κειται σε περιορισμούς. Υποχρεωτικά αναφέρονται τα ά­τομα που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, κα­θώς επίσης αναφέρονται και οι γραμμές και υπηρεσίες υ­ποστήριξης για απεξάρτηση από το παίγνιο.

2.  Απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, για οποιονδήποτε φορέα σχετικά με την παροχή πίστωσης στους παίκτες για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

3.  Το περιεχόμενο των κάθε είδους εμπορικών επικοι­νωνιών πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αρχές που καθιε­ρώνει ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνο με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29.

4.  Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγ­χου Παιγνίων, απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια, με εξαίρεση τα παίγνια που διεξάγονται σύμφωνα με άδεια που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία.