Ν. 4002 : Άρθρο 34 Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Απόρρητο - Υποχρέωση Εχεμύθειας

1.  Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δε­δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λει­τουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας αναφο­ρικά με το σύνολο των εργασιών που εκτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 (Α' 50).

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ως «Υπεύθυνος Ε­πεξεργασίας», κατά το άρθρο 2 παρ. ζ' του ν. 2472/ 1997, για την τήρηση και την επεξεργασία δεδομένων.

2.  Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν και όλοι οι κάτοχοι άδειας, φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων, ιδιοκτή­

τες ή υπεύθυνοι εκμετάλλευσης, εφόσον τηρούν αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.  Απαγορεύεται στην Ε. Ε. Ε. Π., στους κατόχους της άδειας και σε όλους της φορείς εκμετάλλευσης και διε­ξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των στοιχείων του προηγουμένου άρθρου. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέ­τρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των παι­κτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το α­πόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α' 60), επιβάλλονται και οι δι­οικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.

4.  Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους κατόχους των α­δειών, ή τους φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτι­κούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο περιορισμός της πρόσβα­σης ανηλίκων, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματι­κά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη. Αποκλει­στικό δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχει μόνο το προσω­πικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν, έχει οριστεί με πράξη της Ε. Ε. Ε. Π. και είναι επιφορτισμένο με την τή­ρηση των υποχρεώσεων του νόμου αυτού, καθώς και το προσωπικό των φορολογικών ή διωκτικών αρχών.

5.  Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και στους φορείς διεξαγωγής παι­γνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρό­πο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύε­ται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.