Ν. 4002 : Άρθρο 33 Προστασία παικτών και Ατομική Κάρτα Παίκτη

1.  Οι ανήλικοι, όσοι είναι ηλικίας 18-21 ετών και οι αυτοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται τυχερά παίγνια.

2.  Οι ανήλικοι επιτρέπεται να παίζουν τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, κατάλληλα για την ηλικία τους, σύμφω­να με πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π..

Τα παιγνιομηχανήματα στα οποία επιτρέπεται να παί­ζουν ανήλικοι πρέπει να είναι τοποθετημένα σε διακρι­τούς χώρους και να υπάρχει εποπτεία από υπεύθυνο εκ­μετάλλευσης, που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρ­θρου 42.

3.  Οι κάτοχοι των αδειών, οι φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οι υπεύθυνοι λειτουρ­γίας και οι υπάλληλοι των καταστημάτων, καθώς και όσοι ασκούν μόνιμα ή προσωρινά εποπτεία στους χώρους ό­που λειτουργούν παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων, υποχρεούνται να απαγορεύουν στα άτομα που αναφέρο­νται στην παράγραφο 1 την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς. Υποχρεούνται επίσης να αναρ­τούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των καταστημά­των, σήμανση απαγόρευσης για την είσοδο στα άτομα αυτά.

4.  Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγο­νται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαι­τείται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, ώστε να διαπι­στώνονται στοιχεία όπως η ηλικία, ο Αριθμός Φορολογι­κού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και να διασφαλίζονται πρό­σθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης.

Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου απαιτείται η έκδοση και η χρήση μοναδικής ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη, ώστε να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης ή/και η Ε.Ε.Ε.Π.. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων η απαίτηση χρήσης μοναδικής ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη μπορεί να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.

 (Η 4. όπως αντικατασταθηκε με τη παρ 7 του άρθρου 22 του ν.4141/2013)

5.  Η ατομική κάρτα παίκτη μπορεί να εκδίδεται από τους κατόχους των αδειών, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.