Ν. 4002 : Άρθρο 24 Δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων Ν.Σ. Κ.

 

1.  Στο τέλος της περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 προστίθενται οι λέξεις «ειδι­κοί ερευνητές και επιστήμονες συνεργάτες της παρα­γράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987.».

2.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ­γείται η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991

(Α' 50), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2085/1992 (Α'170) και το άρθρο 10 του ν. 3320/2005 (Α' 48) και παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κα­τοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθε­σης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβλημα­τικής περιοχής.

3.  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής:

«γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων περιπτώ­σεων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέμονται ισόποσα και συ- νεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην κοι­νή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότη­ση της προηγούμενης περίπτωσης.»

4.  Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α' 214), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α' 143), αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 18 Υποψήφιοι

Λειτουργοί του Ν.Σ. Κ. διορίζονται, κατόπιν διαγωνι­σμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί που έ­χουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτεί­ται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήμα­τος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α' 39).»

5.α.         Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (Α' 281), όπως αυτό αντικαταστάθη­κε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α' 143), αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νο­μική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για α­δικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουρ­γούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά από προηγούμενη έγκρι­ση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον: α) με την έκθεση ε­πί της ένορκης διοικητικής εξέτασης, δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκονται και β) δεν θα εκπροσω­πηθούν από δικηγόρο, κατά την ενώπιον του δικαστηρί­ου διαδικασία.»

β. Όπου, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρ­θρου 2 του ν. 2993/2002 (Α' 58), προβλέπεται η συμμε­τοχή λειτουργού του Ν.Σ.Κ. σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ο λειτουργός του Ν.Σ.Κ. μπορεί να α­ντικαθίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξή του γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από δημόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ Α' βαθμού ή αντίστοιχης κατηγορίας και βαθμού, με εικοσα­ετή συνολική υπηρεσία, που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξης συγκρότησης ή από δικηγόρο με δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική υπη­

ρεσία, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

6.α)         Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (Α' 31), όπως αυτό αντικαταστάθη­κε με την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α' 143), αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου, νομι­κών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπι­κής αυτοδιοίκησης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του οι­κείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Ν.Σ. Κ., σε κενές ορ­γανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσό­μενου. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που τοι- χοκολλάται στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθορίζο­νται ο τρόπος δημοσίευσης, το περιεχόμενο της προκή­ρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλ­λο σχετικό θέμα.»

β) Διοικητικές πράξεις διαδικασίας μετατάξεων που έ­χουν εκδοθεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρα­γράφου 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τις διατάξεις της προηγού­μενης υποπαραγράφου α' της παρούσας παραγράφου, ανακαλούνται αυτοδικαίως και η σχετική διαδικασία μα­ταιώνεται, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό­ντος δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως η πράξη μετάταξης.»

7.  Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άσκη­ση των αρμοδιοτήτων του Νομικού Συμβουλίου του Κρά­τους, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3086/2002 (Α' 324), επιτρέπεται η ανάθεση συλλογής ή επεξεργα­σίας στοιχείων, καθώς και η σύνταξη τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, σε τρίτους. Κατά την εκτέλεση των καθηκό­ντων τους, οι τρίτοι οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για όσα γεγονότα ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση τους, στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από ει­σήγηση του Προέδρου του Ν.Σ. Κ. καθορίζονται οι ειδικό­τερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρε­σιών που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, κατά πα­ρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του ν. 2362/1995 (Α' 247) και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

8.Το        δεύτερο από το τέλος εδάφιο της περίπτωσης δ' του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α' 212) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαρια­σμού είναι η Διεύθυνση 25η (Δ25) του Γενικού Λογιστη­ρίου του Κράτους.»

9.  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­θρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152) οι λέξεις «καταργου- μένης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία» αντικαθίστα­νται με τις λέξεις «αναστελλομένης, από την ίδια ως ά­νω ημερομηνία και καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθε­σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.»

10.          Η παράγραφος 21 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

11.          Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2

του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α' 152) προστίθενται λέξεις και εδάφιο από τότε που ίσχυσε η διάταξη ως ε­ξής: «, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου α­νεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρ­θρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α' 197), όπως έχει τροπο­ποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α' 165) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.»

12. α) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α' 247), όπως αντι­καταστάθηκε με την παράγραφο 12α του ν. 3943/2011 (Α' 66), μετά τη λέξη «του ν. 3839/2010» προστίθεται η φράση «, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος άρ­θρου δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση».

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

«Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι­κονομικών Υπηρεσιών έχουν υπάλληλοι όλων των κλά­δων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων. Ως Προϊστά­μενοι της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υ­πάλληλοι με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οι­κονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέ­γονται υπάλληλοι με δύο (2) τουλάχιστον έτη εμπειρίας στα ίδια θέματα. Κατά την πρώτη εφαρμογή η προκήρυ­ξη όλων των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσε­ων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι­σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών και η επιλογή των προϊσταμένων των θέσεων αυτών γίνεται με τα κριτήρια που προβλέπο­νται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3839/2010.»