Ν. 4002 : Άρθρο 23 Σύσταση Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής στο Υπουργείο Οικονομικών

 

1.  Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Υπηρεσία Σχε­διασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προ­γραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής», υπαγόμενη α­πευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

2.  Η Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εφαρμογής των Προ­γραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Α' - Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής:

αα) Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ιδίως με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) για την ανεύρεση ορθών και αποτελεσματικών ενεργει­ών με στόχο την υλοποίηση των Προγραμμάτων.

ββ) Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων/δράσεων που ενσωματώνονται σε κάθε Πρόγραμμα, υποβολή προ­τάσεων σε συνεργασία με το Σ.Ο.Ε. για εναλλακτικές ε­πιλογές μέτρων προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα ο­ποία επεξεργάζεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διευκόλυνση των ευρύτερων στό­χων κάθε Προγράμματος.

γγ) Υποστήριξη του Υπουργού Οικονομικών και εισή­γηση των Προγραμμάτων και των επί μέρους επικαιρο- ποιήσεών τους.

δδ) Διαμόρφωση θέσεων, απόψεων και παροχή διευ­κρινίσεων προς το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνω­μόνων (Σ.Ο.Ε.) και προς όλους τους εμπλεκόμενους φο­ρείς, που είναι αρμόδιοι για τη διαπραγμάτευση και εκ­προσώπηση της χώρας στα κοινοτικά και διεθνή όργανα και οργανισμούς.

β) Τμήμα Β' - Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, που υλοποι­ούνται από υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Οικονομι­κών:

αα) Παρακολούθηση, συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων και των πληροφοριών από τους αρμόδι­ους φορείς, καθώς και τα κοινοτικά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, σχετικά με την πορεία της έγκαιρης ε­φαρμογής των μέτρων/δράσεων των Προγραμμάτων Οι­κονομικής Προσαρμογής με εξαίρεση τα Μέτρα και τις Δράσεις που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουρ­γείου Οικονομικών.

ββ) Διαβίβαση των πληροφοριών και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους και τις προθεσμίες εκπλήρωσης αυτών, όπως απορρέουν από κάθε Πρόγραμμα.

γγ) Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων σε τακτική βά­ση προς τον Υπουργό Οικονομικών και το Σ.Ο.Ε. για την πορεία εφαρμογής κάθε Προγράμματος. Εντοπισμός τυ­χόν καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβλημάτων στην υλοποίηση του Προγράμματος και εισήγηση τρόπων α­ντιμετώπισης των παραπάνω.

δδ) Συλλογή και τυποποίηση των δεδομένων για τη δι­ευκόλυνση της αξιολόγησης από το Σ.Ο.Ε. και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής των μετρήσιμων ποιο­τικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων των μέτρων που ε­φαρμόζονται με βάση κάθε Πρόγραμμα.

εε) Τήρηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α' 14) πληροφοριών ή στοιχείων που υποχρεούνται να παρέχουν οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στο Σ.Ο.Ε, για την υποβοήθηση του έργου του.

γ) Τμήμα Γ' - Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποι­ούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών:

αα) έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β' όσον αφορά τα Μέτρα και τις Δράσεις των Προγραμμάτων Οι­κονομικής Προσαρμογής για τα οποία αρμόδιος φορέας εφαρμογής τους είναι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικο­νομικών.

δ) Τμήμα Δ' - Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήρι­ξης:

αα) Προετοιμασία και οργάνωση των επισκέψεων των κλιμακίων εκπροσώπων διεθνών και κοινοτικών οργάνων και οργανισμών.

ββ) Παροχή γραμματειακής υποστήριξης σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.

γγ) Διεκπεραίωση των μεταφράσεων των κειμένων και τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης.

3.α)         Η ανωτέρω Υπηρεσία στελεχώνεται από υπαλλή­λους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

β) Της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Α - Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου, Β - Παρακολούθησης της Ε­φαρμογής αυτής και Γ' Παρακολούθησης της Εφαρμο­γής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι­κών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, των κλά­δων Εφοριακών ή Δημοσιονομικών ή Τελωνειακών ή Δι­οικητικών ΓΧΚ ή των αντίστοιχων προσωρινών ή των προσωρινών κλάδων Διοικητικού Προσωπικού. Του Τμή­ματος Δ' - Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των ίδιων κλάδων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

γ) Ο αριθμός των υπαλλήλων, που απαιτούνται για τις ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα ειδικότερα ή πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσό­ντα αυτών προσδιορίζονται με σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση για την πλήρωση αντίστοιχου αριθμού θέσε­ων, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

4.  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής.