Ν. 4002 : Άρθρο 14 Ζητήματα εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και άλλες ρυθμίσεις για την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων

 

1.α.         Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, για τη χωροθέτηση των τουριστικών καταλυμά­των και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδο­μής, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύο­ντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει- φόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

β. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των πιο πάνω δρα­στηριοτήτων σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατά­ξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έχουν καθοριστεί χρήσεις γης που αποκλείουν τις συ­γκεκριμένες δραστηριότητες.

γ. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί από πολεο­δομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις συγκεκριμένες χρή­σεις γης, η χωροθέτηση των τουριστικών καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εκάστοτε ι­σχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

2.  Για τις διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών εγκα­ταστάσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ημερο­μηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμ. 24208/4.6.2009 από­φασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια­σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β' 1138), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω από­φασης, εφόσον, πριν την ημερομηνία δημοσίευσής της, είχε εκδοθεί αρμοδίως μια από τις ακόλουθες πράξεις:

α. θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλο­ντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) κατά τις δια­τάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικατα­στάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 και τις διατάξεις

των άρθρων 3 και 6 της με αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/ 14.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 332),

β. έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ,

γ. απόφαση κατάταξης στην υποκατηγορία 4 του οικεί­ου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 της κ.υ.α. με αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ104/ 14.3.2003 (Β' 332).

3.  Οι ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφα­σης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια­σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β' 1138) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αιτήσεων ε­πενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν μέχρι την 1η Σε­πτεμβρίου 2008, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 37643/ 31.8.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών. Προϋπόθεση για την εξαίρεση αυτή αποτελεί η ολοκλήρωση των εγκρίσεων από τον ΕΟΤ εντός διε­τίας και η έκδοση οικοδομικής άδειας εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

4.  Οι διατάξεις της παραγράφου Γ' του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά­πτυξης για τον Τουρισμό» (Β' 1138) καταργούνται.

5.  Σε περίπτωση που επέρχεται, σύμφωνα με πολεοδο­μικές ή περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, μεταβολή των χρή­σεων γης που αποκλείει εφεξής τη χωροθέτηση τουρι­στικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουρι­στικής υποδομής, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Οι δραστηριότητες που λειτουργούν νόμιμα εξακο­λουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται.

(β) Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των ως άνω δραστηριοτήτων είναι δυνατός μέσα στο χώρο ή στο γή­πεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από την εφαρμογή των παραπάνω πολεοδομικών ή περιβαλ­λοντικών διατάξεων ή σε όμορο γήπεδο, εφόσον επιτρέ­πονται σε αυτό οι χρήσεις από τις προαναφερόμενες διατάξεις.

(γ) Οι δραστηριότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί, προ της μεταβολής των χρήσεων γης, πράξη έγκρισης περι­βαλλοντικών όρων, εφοδιάζονται με ειδικό σήμα λει­τουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την αλλαγή των χρήσεων γης.

(δ) Εφόσον, από τις νέες πολεοδομικές ή περιβαλλο­ντικές ρυθμίσεις, επιβάλλεται η απομάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές απομακρύνονται υποχρεω­τικά μέσα σε διάστημα δέκα ετών από την ημερομηνία ε­φαρμογής των σχετικών διατάξεων και αφού προηγηθεί καταβολή αποζημίωσης για την αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Περιβάλλο­ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης και το ύψος αυτής ανά κατηγορία και δυναμικότητα τουριστικής ε­γκατάστασης, ο τρόπος καταβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφε­ρόμενοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

6.  Για την έκδοση πολεοδομικών ή περιβαλλοντικών πράξεων με τις οποίες καθορίζονται, σε συγκεκριμένες περιοχές, απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χωροθέτη- ση τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδι­κής τουριστικής υποδομής ή στην άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, απαιτείται η προηγού­μενη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,

η οποία παρέχεται, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπη­ρεσίας του άρθρου 12, εντός διμήνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

7.  Μετά την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/ 2001 (Α' 285) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής, και οι πα­ράγραφοι 6 έως και 10 του ιδίου άρθρου, όπως αυτό τρο­ποποιήθηκε με τους νόμους 3468/2006 και 3851/2010, α­ναριθμούνται αντιστοίχως σε 7 έως και 11:

«6. α. Η εκτέλεση προσωρινών ή μόνιμων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουρι­στικά Δημόσια Κτήματα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πρά­ξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή των παρα­γράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ' Συντακτικής Πρά­ξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α' 33), καθώς και στο συνεχόμενο ή παρακείμενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνε­ται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι­σμού, με τη διαδικασία της επόμενης περίπτωσης.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτείται εννεαμελής Επι­τροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γρα μματέα Τουρι­σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γρα μματείας Ναυτιλιακής Πολι­τικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο­ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρό­σωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ­πουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έναν εκ­πρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουρ­γείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Δι­εύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και έναν εκ­πρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πρόε­δρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Του­ρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ανα­πληρούμενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Α­νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ί­δια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από εξει­δικευμένους συμβούλους, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι­σμού καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής.

δ. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλε­σης των έργων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, κατόπιν υποβολής του φακέλου και των μελετών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ε. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτή­των της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζη­τά πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρμόδιους φορείς.»

8.  Η περίπτωση α' της παρ . 1 του άρθρου 3 του ν. 3342/2005 (Α' 131) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τον Γενικό Γρα μματέα Πολιτιστικής και Τουριστι­κής Υποδομής ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του έναν Γε­νικό Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι­σμού που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Του­ρισμού.»

9.  Στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α' 131) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η ανέγερση ή η τοποθέτηση προσωρινών ή κινη­τών λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων εκδηλώσεων, όπως υπαίθριες αγορές, εορταστικές εκ­δηλώσεις, διοργάνωση εκθέσεων, επιτρέπεται ύστερα α­πό έγκριση εργασιών που χορηγείται από την υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στην οποία καθο­ρίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις αυ­τές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους. Για την έ­γκριση εργασιών προσκομίζεται τεχνική έκθεση, στην ο­ποία περιγράφονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και οι αιτούμενες εργασίες, καθώς και τοπογραφικό διά­γραμμα. Οι προσωρινές ή κινητές λυόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός δέκα (10) ημε­ρών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής.»

10.          α) Το άρθρο 13 του ν. 711/1977 (Α' 284) αντικαθί­σταται ως εξής:

« Άρθρο 13 Μητρώο

Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί Μητρώο στο οποίο καταχωρίζεται ο α­ριθμός των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ανά Τουρι­στική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ανά Τουριστικό Γραφείο. Με απόφαση του Γενικού Γρα μμα­τέα του Ε.Ο.Τ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τήρη­ση του Μητρώου.»

β) Τα εδάφια β' , γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 711/1977 καταργούνται.

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 711/1977 αντικαθίστα­ται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι­σμού καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαι­ολογητικά, για τη χορήγηση από τον Ε.Ο.Τ., της έγκρι­σης θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφο­ρείου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και το πα­ράβολο και το ανταποδοτικό τέλος για την καταχώρισή του στο Μητρώο του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία Ειδικού Τουριστικού Λεω­φορείου εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών α­πό την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια Περιφερεια­κή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., του συνόλου των δικαιολογητι­κών που απαιτούνται.»