Ν. 4002 : Άρθρο 13 Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης για τις τουριστικές επενδύσεις

 

1. Για το συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και λει­τουργικής αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη χωροθέτηση των τουριστικών επενδύσεων, συγκροτείται Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης για τις του­ριστικές επενδύσεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού. Την ομάδα απαρτίζουν οι αρ­

μόδιοι Γενικοί Γραμματείς και υπηρεσιακά στελέχη των δύο Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειο­δότησης των τουριστικών επενδύσεων.

2.  Η ομάδα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο Υπουργείων για την επιτάχυνση της χωροθέτη- σης και της εν γένει αδειοδοτικής διαδικασίας των τουρι­στικών επενδύσεων και την αντιμετώπιση σχετικών διοι­κητικών δυσχερειών,

β) εισηγείται την έκδοση εγκυκλίων και την πρόταση νομοθετικών παρεμβάσεων για την επίλυση προβλημά­των που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης των του­ριστικών επενδύσεων,

γ) επεξεργάζεται, αναλύει και παρέχει πληροφοριακά και στατιστικά στοιχεία για τις αδειοδοτήσεις των τουρι­στικών επενδύσεων,

δ) αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος συστήματος αδειοδότησης σε ετήσια βάση, ιδίως όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και τους διοικητικούς πό­ρους, με χρήση συγκριτικών στοιχείων και από άλλες ευ­ρωπαϊκές χώρες.

3.  Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ­γειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρι­σμού μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Κε­ντρικής Συντονιστικής Ομάδας και να καθορίζονται ειδι­κότερα θέματα λειτουργίας της.