Ν. 4014: Άρθρο14 Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

1.  Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι­ματικής Αλλαγής συνιστάται Διεύθυνση Περιβαλλοντι­κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), υπαγόμενη στη Γενική Διεύ­θυνση Περιβάλλοντος για τα έργα ή τις δραστηριότητες, τα σχέδια ή τα προγράμματα αρμοδιότητάς του.

2.  Η αρμοδιότητα της ΔΙΠΑ ανάγεται στην εποπτεία, α­ξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκρι­ση περιβαλλοντικών μελετών των πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην υποκατηγορία A1, καθώς και στην εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επε­ξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελε­τών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προ­γράμματα που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η εποπτεία αναφέ­ρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νο­μοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Στην αρμοδιότητα της ΔΙΠΑ ανήκουν επίσης:

α) Η υποστήριξη των φορέων έργων και δραστηριοτή­των, των φορέων σχεδίων και προγραμμάτων που υπό­κεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς και των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμέ­νης Διοίκησης και των Περιφερειών, στην εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

β) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτή­των σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1.

γ) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προε­λέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/2006 (Β' 1225), όπως εκάστοτε ισχύ­ει.

δ) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιμετώπι­ση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκα­ταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β'376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

ε) Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υ­ποχρεώσεων της χώρας, που σχετίζονται με θέματα δια­δικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

στ) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και για τις εξου­σιοδοτικές πράξεις του παρόντος νόμου.

3.  Οι αρμοδιότητες και το προσωπικό κάθε άλλης υπη­ρεσίας (Διεύθυνσης, Τμήματος ή Γραφείου) του Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα­γής, που σχετίζονται με κάποιες από τις προαναφερόμε­νες αρμοδιότητες της ΔΙΠΑ, μεταφέρονται σε αυτήν με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγρά­φου 5 του παρόντος άρθρου.

4.  Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, στη ΔΙΠΑ συνιστώνται τα εξής τμήματα:

Τμήμα Α: Έργα οδοποιίας, λιμενικών και ειδικών έρ­γων, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος.

Τμήμα Β: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και σχέδια και προ­γράμματα αρμοδιότητας του τμήματος. Στις αρμοδιότη­τες του τμήματος εμπίπτουν και οι απαιτήσεις και υπο­χρεώσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήμα­τα μεγάλης έκτασης, κατά τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β' 376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Τμήμα Γ: Υδραυλικά έργα και συστήματα περιβαλλο­ντικών υποδομών, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος.

Τμήμα Δ: Τουριστικές εγκαταστάσεις, εργασίες πολε­οδομίας, κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατο­καλλιέργειες, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμο­διότητας του τμήματος.

Τμήμα Ε: Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κα­θώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμή­ματος.

Τμήμα ΣΤ: Υποστήριξη των Τμημάτων Α, Β, Γ, Δ και Ε σε ειδικά θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ιδίως ως προς τη Φύση, τα Ύδατα, την Ατμόσφαιρα, το Θόρυβο, τα Στερεά Απόβλητα, τη Χωροταξία και την Πολεοδομία, καθώς και υποστήριξη προς τις Αποκεντρωμένες Διοική­σεις και τις Περιφέρειες.

5.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, εξειδικεύεται

το οργανόγραμμα και καθορίζεται η στελέχωση, το ανα­γκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υ­ποδομή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβαλλοντι­κής Αδειοδότησης. Με το ίδιο διάταγμα δύναται να επα­νακαθορίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6. Οι πόροι της ΔΙΠΑ προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ­γειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Πε­ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κοινο­τικούς πόρους και επιχορηγήσεις (τακτικές και έκτακτες) από το Πράσινο Ταμείο του ν. 3889/2010 (Α' 182). Για τη λειτουργία της ΔΙΠΑ έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατά­ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α' 247), του άρθρου 23 του ν. 2742/1999 (Α' 207), της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28), της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α' 138).

Άρθρο 15 Προσαρμογή του ν. 3852/2010 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

1.  Τα έργα και οι δραστηριότητες των παραγράφων 25, 34 και 58 της ενότητας Β' «Γεωργία - Κτηνοτροφία - Α­λιεία», 48 της ενότητας Γ' «Φυσικών Πόρων - Ενέργει­ας - Βιομηχανίας» και 29 της ενότητας «Έργων - Χωρο­ταξίας - Περιβάλλοντος» του ΙΙ μέρους του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α' 87) υπόκεινται στη διαδικασία περι­βαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2.  Τα έργα και οι δραστηριότητες της παραγράφου 6 της Α' ενότητας του Ι μέρους του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.