Ν. 4002 : Άρθρο 3 Σύνταξη διαζευγμένων

 

1.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α' 48) τροποποιείται ως εξής:

«1. Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου δικαιούται σύνταξη λόγω θανά­του του/της πρώην συζύγου από το Δημόσιο, τους φο­ρείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΝΑΤ εφόσον πληροί αθροιστικά τις εξής προϋποθέ­σεις:».

2.  Το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α' 48) τροποποιείται ως εξής:

«γ. Δέκα (10) έτη εγγάμου βίου μέχρι τη λύση του γά­μου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»

3.Το        στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α' 48) τροποποιείται ως εξής:

«ε. Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συ­ντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.»

4.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α' 48) τροποποιείται ως εξής:

«2. Το ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που δι­καιούται ο/η διαζευγμένος/η καθορίζεται ως εξής:

α. Σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, ε­φόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύντα­ξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 75% στο χήρο ή χήρα και 25% στο/στη διαζευγμένο/η. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα μειώνεται κατά 1% στο χήρο ή χήρα και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στο/στη διαζευγμένο/η. Προκειμέ­νου περί εγγάμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερί­ζεται κατά 50% στο χήρο ή χήρα και 50% στο/στη δια­ζευγμένο/η.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρα ή χήρο σύζυγο, ο διαζευγμένος ή η διαζευγμένη δικαιούται το αυτό σύμφωνα με τα ανωτέ­ρω, κατά περίπτωση, ποσοστό της σύνταξης που θα εδι- καιούτο ο χήρος ή η χήρα σύζυγος.

β. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον/την διαζευγμένο/η κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επι­κουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.»

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την ημερο­μηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.