Ν.3943: Άρθρο 1 Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

1.  Συνιστάται, ως συλλογικό κυβερνητικό όργανο, Επι­τροπή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στην οποία μετέχουν ο Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος, και οι Υπουργοί: α) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γ) Προστασίας του Πολίτη. Η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής εγκρίνει το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του και παρακολουθεί, εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την εφαρμογή του.

2.  Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών η Εκτελε­στική Διυπουργική Επιτροπή του Εθνικού Επιχειρησια­κού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής, η οποία αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Οικονομικών, με αναπληρωτή τον Υφυπουργό Οικονομικών με αρμοδιότητα στα έσοδα, ως Πρόεδρο,

β) τον επικεφαλής Εισαγγελέα της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη­ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

γ) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,

δ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομι­κών,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνει­ακών Θεμάτων,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστη­μάτων,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

η) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

θ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

ι) τον Διοικητή, με αναπληρωτή τον έναν εκ των Υπο­διοικητών της Ε.Υ.Π., ια) τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε., ιβ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών,

ιγ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορο­λογίας του Υπουργείου Οικονομικών,

ιδ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί­ων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών,

ιε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η Εκτελεστική Διυπουργική Επιτροπή συνεδριάζει του­λάχιστον μια φορά κάθε μήνα στο Υπουργείο Οικονομι­κών. Υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργεί­ου Οικονομικών. Ενημερώνει την Επιτροπή που προβλέ­πεται στην παράγραφο 1 για την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

3.  Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμη­σης της Φοροδιαφυγής εκπονείται κάθε τρία χρόνια και περιλαμβάνει σχέδιο δράσεων για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εισηγήσεις για θεσμικές αλλαγές και μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών, δικα­στικών και διωκτικών αρχών. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής εκπο­νείται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εκτελεστικής Διυπουργικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία παρακο­λουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

4.  Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμη­σης της Φοροδιαφυγής περιλαμβάνει άξονες, ετήσιες ή και εξαμηνιαίες δράσεις και μέτρα και στόχους με ποσοτικούς και ποιοτικούς μετρήσιμους δείκτες για:

α) Τη σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω προγραμ­μάτων προληπτικών και τακτικών ελέγχων των επιχει­ρήσεων και των επιτηδευματιών.

β) Τη σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω προγράμ­ματος τεκμηρίων και πόθεν έσχες και εντοπισμού προ­σαυξήσεων περιουσίας που υποκρύπτουν αδήλωτα ει­σοδήματα.

γ) Την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω: αα) της παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης και διευκόλυνσης προς τους φορολογούμενους, ββ) της άρσης αδικιών, της απλούστευσης και κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας και γγ) της εφαρμογής των κειμένων διατάξεων για την ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής.

δ) Τη βελτίωση και επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των βεβαιωθέντων εσόδων και ληξιπρόθεσμων οφει­λών.

ε) Την αναγνώριση, ταξινόμηση, κατάταξη, μεταχείρι­ση και αντιμετώπιση των κινδύνων στα θέματα: αα) του Φ.Π.Α. και λοιπών έμμεσων φόρων, ββ) της άμεσης φο­ρολογίας και γγ) της φορολογίας κεφαλαίου.

στ) Την εισαγωγή κριτηρίων για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων στα πεδία της φορολογίας και την ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου για ομάδες φο­ρολογούμενων, στους οποίους παρατηρείται μεγάλο ποσοστό φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής, καθώς και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο των ενδοομιλικών συναλλαγών.

ζ) Τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των πληροφοριών και στοιχείων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αμοιβαία διοικητική και δικαστική συνδρομή, των κρατών - μελών της Ε.Ε., τρίτων χωρών, χωρών με τις οποίες έχουν συναφθεί Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου ή Συμβάσεις Ανταλλαγής Πληροφοριών, καθώς και από διεθνείς υπηρεσίες και οργανισμούς.

η) Την ισχυροποίηση της φορολογικής διοίκησης με την εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της δι­αφθοράς.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φορο­διαφυγής εκπονείται και εγκρίνεται μέχρι 30 Απριλίου 2011.