Ν.3943: Άρθρο 7 Ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας

 

1.  Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φο­ρολογίας.

2.  Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α') προστίθενται τα ακόλουθα:

«γ) Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας

Α. Ανταλλαγή των πληροφοριών και ενίσχυση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στο πλαίσιο εφαρ­μογής:

αα) Των διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου.

ββ) Των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με­ταξύ διεθνών οργανισμών, σχετικά με την αμοιβαία διοι­κητική συνδρομή στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

γγ) Των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

δδ) Των διεθνών συμβάσεων με άλλες χώρες για την ανταλλαγή των πληροφοριών στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

εε) Των μνημονίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων ή ειδικότερων συμφωνιών, που έχουν συναφθεί με άλλες χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της άμεσης φορολογίας, βάσει συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου ή των οικείων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου.

*010006631031 1

II

Ο Ο 5 6 *

Β. Διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελ­λάδας και άλλων χωρών με σκοπό τη σύναψη ή αναθε­ώρηση διεθνών συμφωνιών ή μνημονίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων για την ανταλλαγή των πληροφοριών στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

Γ. Συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ., τη Γενική Διεύθυνση Φο­ρολογίας, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε αρμόδια φορολογική ή ελεγκτική υπηρεσία ή αρχή με σκοπό την άμεση προώθηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που προωθούνται από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές.

Δ. Εισήγηση και μέριμνα για την εναρμόνιση του εσω­τερικού δικαίου με το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος.»

3. Στο άρθρο 3 του π.δ. 249/1998 η παράγραφος 4 αναριθμείται σε παράγραφο 5 και προστίθεται παρά­γραφος 4 ως εξής:

«4. Του Τμήματος Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών.»