Ν. 3943: Άρθρο 52 Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

1.  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταρ­γούνται:

α) το άρθρο 13 του Κεφαλαίου Δ' του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α'),

β) τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. ΒΡΙΑ' του 1892 (ΦΕΚ 461 Α'),

γ) το άρθρο 24 του ν. 522/1914 (ΦΕΚ 1 Α'), δ) το τέταρτο άρθρο του ν. 1943/1920 (ΦΕΚ 20 Α') και

ε) το άρθρο 5 του ν.δ. 2946/1954 (ΦΕΚ 183 Α').

2.  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο- σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.