Ν. 3943: Άρθρο 50 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2362/1995

 

1.  Οι διατάξεις του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπλη­ρώνονται ως εξής:

α) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Αναλυτικά τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην Κεντρική Κυβέρνηση, τους Ο.Τ.Α. και τους Ο.Κ.Α. προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυ­βέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στα­τιστικής Αρχής.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης περιλαμβάνεται και η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισο­λογισμό - απολογισμό αυτής.»

γ. Στην παράγραφο 5 διαγράφονται οι λέξεις «που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου».

2.  Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 2362/1995 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση και μέχρι 31.12.2011, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται:

α. Η μεταφορά πιστώσεων αποδοχών από έναν φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, πιστώσεων για επιχορήγηση φορέων και υπό κατανομή πιστώσεων για νέες προσλήψεις, σε πιστώ­σεις αποδοχών του ίδιου ή άλλου φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για κάλυψη δαπανών πρόσληψης, μετάταξης και απόσπασης προσωπικού ή για την τακτοποίηση γε­νομένων δαπανών μισθοδοσίας.

β. Η μεταφορά υπό κατανομή πιστώσεων του προϋ­πολογισμού σε άλλες κατηγορίες δαπανών του ίδιου ή

άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την υλοποί­ηση του σκοπού για τον οποίο έχουν προβλεφθεί.

γ. Η μεταφορά πιστώσεων από ένα φορέα της Κεντρι­κής Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκη­σης για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του φορέα στον προϋπολογισμό του οποίου έχουν αρχικά προβλεφθεί οι πιστώσεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή για την υλο­ποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.»

3.α)         Οι παράγραφοι 7 και 9 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως έξης:

«7. Για τις δαπάνες για τις οποίες ως εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικα­σίας (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες ΔΙΑΣ κ.λπ.) δεσμεύεται η απαραί­τητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.»

«9. Οι δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών πα­ροχών, οι δαπάνες του άρθρου 37, καθώς και οι δαπά­νες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικά για τις δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης ισχύος του προηγούμενου εδαφίου, όσον αφο­ρά στην έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για τις πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού που τακτοποιούνται με την έκδοση συμψηφιστικών χρημα­τικών ενταλμάτων και μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που θα ορίζει το χρόνο έναρ­ξης της ανάληψης υποχρέωσης αυτών με αποφάσεις, η εντολή πληρωμής υπέχει από 1.1.2011 θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Ειδικά για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και μόνο για το έτος 2011, όλες οι πιστώσεις του προ­ϋπολογισμού αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους.»

β) Στο άρθρο 9 του π.δ. 113/2010 προστίθεται παρά­γραφος 4, ως εξής:

«4. Για τις δαπάνες που πληρώνονται μέσω προκα­ταβολών, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2362/1995, η δημοσιονομική δέσμευση, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3871/2010, διενεργείται με την έκδοση σχετικής εντολής, από την αρμόδια διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χωρίς προέγκριση από την οικεία Υ.Δ.Ε..»

4.  Στο άρθρο 52 του ν. 2362/1995 προστίθενται νέες περιπτώσεις η', θ', ι'ως εξής:

«η. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από καταπτώσεις εγγυήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού από δάνεια που χορηγήθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε φυσικά πρόσωπα.

θ) Για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων, στο με­τοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχει και

ι) Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δη­μοσίου που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκρα­τικοποίησης επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3049/2002.»

5.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Λογαριασμοί του Δημοσίου είναι οι λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης, που εισάγεται με το εκδιδόμενο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β προεδρικό διάταγμα και παρουσιάζουν το σύνολο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Κε­ντρικής Διοίκησης.

Οι λογαριασμοί των δημόσιων ταμείων διακρίνονται σε λογαριασμούς που εμφανίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σε λογαριασμούς που απεικονί­ζουν την εκτός προϋπολογισμού χρηματική διαχείριση, η κίνηση των οποίων εισάγεται με αντιστοίχιση στους λογαριασμούς του νέου λογιστικού σχεδίου της Κεντρι­κής Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνονται και τροποποιούνται οι λογαριασμοί του νέου λογιστικού σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης και των Δ.Ο.Υ. και καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών.»

6.  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του ν. 2362/1995 μετά την περίπτωση ε'προστίθεται νέα περίπτωση στ', ως εξής:

«(στ) τις διαδικασίες τακτοποίησης, στα έσοδα και στα έξοδα του προϋπολογισμού, των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που εξοφλούνται με έκδοση τίτλων. Ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με την καταγραφή των πράξεων διαχείρισης δημόσιου χρέους, νομίσματος και επιτοκίου που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης.»

Οι περιπτώσεις ζ'και στ'της ίδιας παραγράφου ανα­ριθμούνται σε ζ'και η'.

7.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 65 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποκλειστικά αρ­μόδιο για την παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό του Δημοσίου. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν παρέχει εγ­γυήσεις του Δημοσίου για την κάλυψη υποχρεώσεων επιχειρήσεων του Δημοσίου ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, με εξαί­ρεση:

α. εγγυήσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατά­ξεις του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 20 Α'),

β. τις εγγυήσεις που παρέχονται στους χρηματοπι­στωτικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρω­παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.) και στο Ταμείο Κοινω­νικής Ανάπτυξης (Τ.Κ.Α.Σ.Ε.) για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα και μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, και

γ. εγγυήσεις που παρέχονται στην Τράπεζα της Ελ­λάδος προς εξασφάλιση απαιτήσεων αυτής κατά πι­στωτικών ιδρυμάτων.

Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας για τη χορή­γηση των εγγυήσεων για δάνεια προς πιστωτικά ιδρύ­ματα των περιπτώσεων β'και γ'καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.»

8.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης δεν απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για τον

καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης φορέων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

9.  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επι­χείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.) Α.Ε.» που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ν.2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α') λύεται, χωρίς εκ­καθάριση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της λήγει αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η κυριότητα και οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο δι­καίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περι­ουσίας της Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. περιέρχονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα.

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρε­μότητες υφιστάμενες κατά τη λύση της Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολού­θηση των εκκρεμών δικών και γενικά την παρακολού­θηση των εκκρεμών υποθέσεων της Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. είναι η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οι­κονομικών μπορεί να ανατίθενται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο προηγού­μενο εδάφιο σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου.

10.          Το άρθρο 47 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α'), όπως ισχύει, αντικαθί­σταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 47 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1.  Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Α'- Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋ­πολογισμού Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

β. Τμήμα Β'- Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπο­λογισμού Λιμενικού Σώματος και Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

γ. Τμήμα Γ'- Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Λοιπών Υπηρεσιών.

δ. Τμήμα Δ'- Εκκαθάρισης: Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Λογιστικό.

2.  Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανή­κουν τα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

α. Τμήμα Α'

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του παρόντος με στοιχεία γ', ε', στ', θ'και ιγ', σε συν­δυασμό με τις διατάξεις του άρθρο 23 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας που πλη­ρώνονται μέσω πάγιας προκαταβολής.

β. Τμήμα Β'

Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες με το Α' Τμήμα, όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του Λιμενικού Σώματος και όλων των Υπηρεσιών του, της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας [άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 96/2010 ( ΦΕΚ 170 Α')], καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας [άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214 Α')].

γ. Τμήμα Γ'

Οι ίδιες αρμοδιότητες με το Α'Τμήμα, όσον αφορά στις λοιπές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις δαπάνες των υπόλοιπων Υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

δ. Τμήμα Δ'

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του παρόντος με στοιχεία γ'και ε', σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995, όσον αφορά στις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύ­σεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρ­θρου με στοιχεία α', β', ζ', η', ι', ια', ιβ' και ιδ', σε συν­δυασμό ομοίως με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2362/1995.

Τήρηση του Μητρώου Προσωπικού και των λογιστι­κών βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες δια­τάξεις.»