Ν. 3943: Άρθρο 47 Λοιπές διατάξεις

 

 

1. α) Στις περιπτώσεις α', β' και γ' του άρθρου 6 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α'), αντί των στοιχείων «ζ'», «η'» και «στ'» τίθενται τα στοιχεία «στ'» «ζ'» και «ε'» αντί­στοιχα.

β) Στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3862/2010, αντί των στοιχείων

«ζ'», «η'» και «στ'» τίθενται τα στοιχεία «στ'» «ζ'» και «ε'» αντίστοιχα.

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3862/2010, αντί των στοιχείων «ε'», «στ'» και «η'» τίθενται τα στοιχεία «δ'» «ε'» και «ζ'» αντίστοιχα.

δ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του ν. 3862/2010 αντί των λέξεων «παραγράφου 2» τίθενται οι λέξεις «παραγράφου 1».

2.  Στο άρθρο 21 του ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161 Α') προστί­θενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία» συγχωνεύεται με απορ­ρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία μετονομάζεται εφεξής σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία». Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της κατά 100% θυγατρι­κής, απορροφώμενης εταιρείας, όπως αυτά περιγράφο­νται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2010, εισφέρονται στην απορροφώσα εταιρεία, η δε λογιστική αξία τους διαπιστώνεται με σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία διενεργείται με εντολή της απορροφώσας εταιρείας.

Οι υφιστάμενες ζημίες της απορροφώμενης εταιρείας κατά την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού μειώνουν ισόποσα το μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

Από 1.1.2011 όλες οι πράξεις της απορροφώμενης εται­ρείας θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφώσας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η απορ- ροφώσα εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώ­νυμη Εταιρεία» (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρείας, η οποία παύει να υφίσταται. Η μεταβίβαση της απορροφώμενης εταιρείας εξομοιώ­νεται με καθολική διαδοχή και οι εκκρεμείς δίκες συνε­χίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία.

Για τη συγχώνευση των άνω εταιρειών εφαρμόζεται, ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3139/2003 (ΦΕΚ 100 Α').

Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διατυ­πώσεις δημοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6.  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εται­ρεία» καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς που αποφασίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

7.  Απαιτήσεις της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατά το χρόνο λήξης της εκκαθά­ρισης του άρθρου 89 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α'), που έχουν διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», σε βάρος των αποτελε­σμάτων αυτής, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης πραγματοποίησης της διαγραφής.»

3.  Στο άρθρο 21 του ν. 3878/2010 προστίθεται παρά­γραφος 8 ως εξής:

«8. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Ε.Τ.Α. Α.Ε. που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι­κών και Πολιτισμού και Τουρισμού, καταρτίζεται Εσω­τερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, στον οποίο ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, καθώς και εποχικού προσωπικού, όπως προκύπτουν εν όψει της απορρόφησης της εται­ρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας το προσωπικό της εταιρείας Ε.Τ.Α. Α.Ε. εντάσσεται και καταλαμβάνει τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο. Με όμοια απόφαση εντάσσεται και καταλαμβάνει τις θέσεις αυτές και το προσωπικό της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.»

4.  Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') μετά τις λέξεις «Δικαστικοί Λει­τουργοί της Διοικητικής» προστίθεται από την ημερομη­νία ισχύος του ν. 3861/2010 η φράση «ή της Πολιτικής».

5.  α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Αν στο πλαίσιο του ίδιου προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου έχουν καταλογιστεί για το ίδιο οικονομικό έτος ή διαχειριστική περίοδο με την ίδια ή περισσότερες πράξεις, διάφορα ποσά, κατά του ίδιου υποχρέου, ανεξαρτήτως αν αυτά αφορούν διαφορετι­κά φορολογικά αντικείμενα, το εφετείο, εφόσον είναι αρμόδιο για κάποια από αυτές, καθίσταται αρμόδιο και για τις υπόλοιπες, ανεξαρτήτως ποσού.»

β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης της πα­ραγράφου αυτής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις.

6.  Το κατώτατο όριο προμήθειας των εμπόρων χον­δρικής και λιανικής πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων ορίζεται σε 8,3% και 31,3% αντίστοιχα επί της τιμής λιανικής τους προ φόρων. Η διάταξη του προ­ηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι 31.12.2011.

7.  α) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α') οι λέξεις «με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επι­χειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «όπως ορίζεται στο καταστατικό της.».

β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 διαγράφεται και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιεί στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών τη σύνθεση των μελών του, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά από κάθε αλλαγή των εκπροσώπων των προηγούμενων παραγράφων.»

γ) Στο τέλος του άρθρου 19 του ν 3429/2005 προστί­θενται εδάφια ως εξής:

«Ομοίως εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κε­φαλαίου Α'τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών» (Ο.ΚΑ. ΝΑ.), «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕ. ΘΕ.Α.) και «Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων» (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Για τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ορίζεται η υπο­χρέωση υποβολής προς τη Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. στοιχείων προ­ϋπολογισμού, απολογιστικών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης, να καθορίζεται διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και να ρυθμίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και το ειδικότερο περιεχόμενο των στοιχείων αυτών, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα.»