Ν. 3943: Άρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

 

1.  α) Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3781/ 2010 (ΦΕΚ 141 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη διαχείριση των δημο­σίων χρημάτων και της δημόσιας περιουσίας, καθώς και στη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτού­νται ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή την Ευρωπαϊκή'Ενωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν.»

β) Στο άρθρο 3 του ν. 2362/1995 προστίθενται περι­πτώσεις ως εξής:

«18. Επιμελείται της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπο­λογισμού και ασκεί έλεγχο στη δημόσια διαχείριση.

19. Εξετάζει και αξιολογεί το συνολικό κόστος λειτουρ­γίας μονάδων ή/και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε σχέση με τη δραστηριότητά τους και το προσφερόμενο έργο. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται ανεξάρτητα από τυχόν συντρέχουσα σχετική αρμοδιότητα των οικείων φορέων.»

γ) Στο τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995 προστίθενται μετά την παρένθεση, οι λέξεις «που συνιστώνται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών».

δ) Στο τέλος του άρθρου 76Β του ν. 2362/1995 προ­στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), συνιστώνται ή καταργούνται λογαρι­ασμοί της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης του άρθρου 1 ή παραλείπονται γνω­στοποιήσεις από το Προσάρτημα.»

2.  Η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του π.δ. 79/1990 (ΦΕΚ 37 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), Διεύθυνση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετονομάζεται σε Διεύθυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπο­λογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

3.  α) Στο τέλος της περίπτωσης γ' της κατηγορίας I της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') προστίθενται οι λέξεις «και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.»

β) Στο τέλος της περίπτωσης β' της κατηγορίας II της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2685/1999 προστίθε­νται οι λέξεις «τα μέλη και οι επιστημονικοί συνεργάτες του Σ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.»

4.  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο υπολογισμός των πρόσθετων αποδοχών, αποζημιώ­σεων ή απολαβών για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σε ετήσια βάση και ως έτος βάσης

λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε καταβολή οι πρόσθετες αποδοχές, απο­ζημιώσεις ή απολαβές.»

5.  Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαι­ρούνται οι απασχολούμενοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτι­κού δικαίου, τα οποία είναι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ΚΕ.Θ.Ε.Α. και Ο.ΚΑ.ΝΑ..»

6.  Στο άρθρο 28 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α') προστί­θεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις δημόσιες επιχειρήσεις των πα­ραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'), στις Ανεξάρ­τητες Διοικητικές Αρχές, καθώς και στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).»

7.  α) Οι διατάξεις του τέταρτου και έκτου εδαφίου της περίπτωσης Β'της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3614/ 2007 (ΦΕΚ 267 Α') καταργούνται.

β) Η περίπτωση α' της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) Οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι στις ειδικές υπηρεσίες υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δη­μόσιου τομέα λαμβάνουν όλες τις αποδοχές της οργα­νικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένων και των πά­σης φύσεως και με οποιαδήποτε ονομασία οριζόμενων ειδικών επιδομάτων, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.»

γ) Στην περίπτωση α' της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι υπάλληλοι της περίπτωσης α' της παραγράφου 5, εφόσον λαμβάνουν τα ειδικά ή με οποιαδήποτε ονο­μασία οριζόμενα επιδόματα της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, οφείλουν να προβούν σε δήλωση επιλογής είτε των επιδομάτων αυτών είτε του ειδικού επιδόματος του πρώτου εδαφίου. Στην περίπτωση που οι αποδοχές των εν λόγω υπαλλή­λων, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιδόματος του πρώτου εδαφίου, υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών που δικαιούνται στην οργανική τους θέση, το ειδικό επίδομα του πρώτου εδαφίου αυξάνεται μέχρι το ύψος των αποδοχών αυτών.»

8.  Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3833/2010, καθώς και οι διατάξεις του ν. 2685/ 1999 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζο­νται και στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις δημόσιες επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α').

9.  Στο τέλος της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 17 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), όπως ισχύει, προστίθενται εδά­φια ως εξής:

«Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία παρακρατούνται σε μηνιαία βάση από την καταβαλλόμενη σε κάθε δικαι­ούχο παροχή ΔΙΒΕΕΤ, για τη χορήγηση πρόσθετου με­

ρίσματος, κατατίθενται στο λογαριασμό που λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Ειδικός Λογαριασμός Οικονομικών Υπαλλήλων» και αφορά απο­κλειστικά τους δικαιούχος ΔΙΒΕΕΤ. Στο λογαριασμό αυτόν συγκεντρώνονται: α) το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε», που τηρούσε το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στην Τράπεζα της Ελλάδος,

β) το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρεί­ται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Ε.Δ. Υπουργείο Οικονομικών - Εισφορές από ΔΙΒΕΕΤ 1.7.2001 - 31.7.2004 Πρόσθετο Μέρισμα»,

γ) Το χρηματικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού από το Γ.Λ.Κ. δυνάμει της Οικ.2/42423/Α0024/10.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1162 Β').

Η διαχείριση και η λειτουργία του παραπάνω λογαρι­ασμού ασκείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/ Διεύθυνση 24η Λογαριασμών του Δημοσίου.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση και τη λειτουργία του λογαριασμού αυτού, τους δικαιούχους και το ύψος του πρόσθετου μερίσματος.»

10.          Για την οριστική επίλυση της δικαστικής διαφοράς που εκκρεμεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονί­κης μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί­κης και του Ελληνικού Δημοσίου, ύστερα από την υπό ημερομηνία 21.9.1961 και αύξοντα αριθμό καταθέσεως 2046/1961 αγωγή της πιο πάνω Κοινότητας, το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στην Ι.Κ.Θ. συ­νολικά ποσού εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαρά­ντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά (9.943.697) ευρώ σε δύο έντοκες δόσεις, που λήγουν το πέμπτο και το δέκατο έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και υπό τον όρο ότι πριν από την εξόφληση της οφειλής, όπως ορίζεται κατωτέρω, η Ι.Κ.Θ. θα παραιτηθεί από το δικόγραφο και το δικαίωμα αγωγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκδόσεως των δύο ομολόγων, το επιτόκιό τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εξόφληση της οφειλής.

11.          α) Για την εξυπηρέτηση του δανείου το οποίο έχει χορηγηθεί στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ' αριθμ. 2/1485/0025/11.4.2003 (ΦΕΚ 459 Β') απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας και εμπροθέσμως στη δανείστρια Τράπεζα το ποσό της εκάστοτε οφειλής, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής συμβάσεως, χωρίς δικαίωμα αναγωγής ή και συμψηφισμού κατά της Κ.Ε.Δ., και χωρίς εν γένει να διατηρεί αξίωση έναντι της Κ.Ε.Δ. για την αναζήτηση οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εξ αυτής της αιτίας.

β) Αντίστοιχη υποχρέωση με την προηγούμενη υπο­παράγραφο α'και με τους ίδιους όρους αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο, για την εξυπηρέτηση του δανείου που έχει χορηγηθεί στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσι­κής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 2/48243/0025/8.8.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

(ΦΕΚ 1587 Β'), από της καταθέσεως στη Βουλή για κύ­ρωση τροποποιητικής σύμβασης της υπ' αριθμ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (ΦΕΚ 238 Α'). Με την τρο­ποποιητική σύμβαση θα τροποποιείται το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 7431/1981 Συμβάσεως, κατά τρόπον ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να διορίζεται απευθείας από τους Υπουρ­γούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η ως άνω τροποποίηση δεν θίγει τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργα­νισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για κάθε συνέπεια.

12.          Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εξοφλεί παντός είδους υποχρεώσεις του, σε εθνικό ή αλλοδαπό νόμι­σμα, προς όλους τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με τη σύμφωνη γνώμη τους, με έκδοση κρατι­κών χρεογράφων εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άλλων τίτλων δανεισμού, στο πλαίσιο του εκάστοτε εκτελούμενου Κρατικού Προϋπολογισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος των εκδιδόμενων τίτλων, ο σκοπός, οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που αφορά την έκδοσή τους. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 12 Δεκεμ­βρίου 2010.

13.          Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 38 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους ελεγκτές των υπηρεσιών των περι­πτώσεων ε' έως και ιε' του άρθρου 10 του π.δ. 85/2005 και το προσωπικό (τακτικούς μόνιμους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητούς υπαλλήλους) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εξακολουθούν να ισχύουν από 1.1.2011 τα όρια των 120 και 80 χιλιομέ­τρων της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α').»

14.          Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3832/ 2010 (ΦΕΚ 38 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 1882/ 1990 (ΦΕΚ 43 Α') και του άρθρου 5 του ν. 2685/1999 από 1.1.2011 εφαρμόζονται αναλόγως στο σύνολο του προσω­πικού (τακτικούς μόνιμους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητούς υπαλλήλους) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).»