Ν. 3943: Άρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού

 

1.  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1105/1980 (ΦΕΚ 299 Α') προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:

«Το μέρισμα της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου (μερισματούχου ή μετόχου) συνίσταται σε ποσοστό του μερίσματος, το οποίο ελάμβανε ο κυ­ρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο μερισματούχος, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που της κανονίζεται και καταβάλλεται από το συνταξι­οδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου. Οι εισφορές και το ύψος του προβλεπόμενου στην κοινή απόφαση 2412/Φ.951/360/431347/17.1.1984 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 74 Β') βοηθήματος για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτο­τέλειας, στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, ακέραιο το μέ­ρισμα του κυρίως ασφαλισμένου, διατηρούν, ως προ­σωπική διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που τους κανονίστηκε και αυτού που δικαιούνται με βάση τη ρύθμιση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφοράς αυτής με μελλοντικές αυξήσεις του με­ρίσματος.»

2.  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του α.ν. 559/1937 (ΦΕΚ 107 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε οικογένειες θανόντων μερισματούχων που δικαι­ούνται να συνεχίσουν το μέρισμα του θανόντος σύμφω­να με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους και μέσα σε τριάντα ημέρες από το θάνατο του μερισματούχου, εφάπαξ βοήθημα ίσο με δέκα μηνιαία μερίσματα.»

3.  α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του π.δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (ΦΕΚ 387 Α') όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.δ. 3967/1959 (ΦΕΚ 176 Α') αντικα­θίσταται ως εξής:

«1. Τα μέλη της οικογένειας των μετόχων επί των οποίων εκτείνεται η προστασία του Ταμείου είναι εκεί­να που δικαιούνται σύνταξη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις συντάξεις του Δημοσίου. Στα μέλη αυτά, καταβάλλεται ποσοστό του μερίσματος που ελάμβανε ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιούταν ο ενεργός μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο μερισματούχος, ίσο με το πο­σοστό της κύριας σύνταξης που τους κανονίζεται και καταβάλλεται από το Δημόσιο.»

β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 68 του π.δ. 21/31 Οκτω­βρίου 1932 (ΦΕΚ 387 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις χηρεύουσες οικογένειες καταβάλλεται ποσοστό του μερίσματος, το οποίο θα δικαιούνταν ο προστά­

της τους, αν ζούσε και γινόταν μερισματούχος, κατά την προβλεπόμενη στο νόμο σειρά, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που τους κανονίζεται και κατα­βάλλεται από το Δημόσιο, παύει δε μόνο, όταν κανένα μέλος αυτής δεν έχει δικαίωμα μεταβιβαζόμενο από τη μία κατηγορία στην άλλη. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί, με βάση τις προϊσχύουσες δια­τάξεις, ακέραιο το μέρισμα του κυρίως ασφαλισμένου, διατηρούν ως προσωπική διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που τους έχει απονεμηθεί και του με­ρίσματος που δικαιούνται με βάση την προηγούμενη παράγραφο, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφο­ράς αυτής με μελλοντικές αυξήσεις του μερίσματος. Οι κρατήσεις και το ύψος του προβλεπόμενου από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Βοηθήματος Οικογενει­ακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), στις πε­ριπτώσεις των χηρευουσών οικογενειών υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου.»

4.  Η παρ. 11 του άρθρου 9 του α.ν. 1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Το μέρισμα της χηρεύουσας οικογένειας του κυ­ρίως ασφαλισμένου (μερισματούχου ή μετόχου) συνί­σταται σε ποσοστό του μερίσματος, που ελάμβανε ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθί­στατο μερισματούχος, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που της κανονίζεται και καταβάλλεται από το συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου. Οι εισφορές και το ύψος του προβλεπόμενου στην κοι­νή απόφαση 453090/25.11.1983 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 706 Β') βοηθήματος, για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτο­τέλειας, στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ακέραιο το μέρι­σμα του κυρίως ασφαλισμένου διατηρούν, ως προσω­πική διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που τους κανονίσθηκε και αυτού που δικαιούνται με βάση τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφοράς αυτής με μελλοντικές αυ­ξήσεις του μερίσματος.»

5.  α. Η πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία των ασφα­λισμένων μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ), η οποία δεν υπάγεται υπο­χρεωτικώς στην ασφάλισή του, αλλά αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία, μπορεί να αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τους ενδιαφε­ρόμενους και καταβληθούν οι κρατήσεις που προβλέ­πονται κατωτέρω:

αα. Οι μέτοχοι υπόκεινται, για όσο χρόνο αναγνωρί­ζουν, σε κράτηση μερίσματος ΜΤΑ, υπολογιζόμενη στις αποδοχές του βαθμού με τον οποίο μισθοδοτούνται.

ββ. Οι εξερχόμενοι από την ενεργό υπηρεσία μέτοχοι, καθώς και οι μερισματούχοι καταβάλλουν για το χρόνο που αναγνωρίζουν την προβλεπόμενη υπέρ μερίσματος κράτηση, υπολογιζόμενη στις αποδοχές του βαθμού με

τον οποίο μισθοδοτήθηκαν κατά την έξοδό τους από την Υπηρεσία. Το ποσό που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε νομιμοτόκως με υπογραφή σχετικού χρεωστικού ομολόγου με χρόνο αποπληρωμής όχι με­γαλύτερο του αναγνωριζόμενου χρόνου.

β. Οι εξερχόμενοι, μετά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος νόμου, από Στρατιωτικές Σχολές, αναγνωρίζουν υποχρεωτικά τα έτη σπουδών τους ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΑ, αμέσως μετά την έξοδό τους από τις Σχολές, καταβάλλοντας την κράτηση του εδαφίου (1) της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα­ταργείται:

(1) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του α.ν. 1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α') όπως αυτό είχε αντικατα­σταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α').

(2) Οι περιπτώσεις δ' και ε' του άρθρου 1 της κοινής απόφασης 451890/27.10/16.11.1983 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 654 Β').

6.  Το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του α.ν. 1988/ 1939 (ΦΕΚ 414 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 343/1943 (ΦΕΚ 212 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α'), εφάπαξ βοήθημα πένθους δεκαπέντε αρτίων μηνιαίων μερισμάτων μειώνεται σε δέκα άρτια μηνιαία μερίσματα, των λοιπών προβλέψεων του υπόψη άρθρου παραμε­νόντων ως έχουν.

7.  Η παρ. 8 του άρθρου 9 του α.ν. 1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Σαν χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για τις παροχές του Ταμείου και ειδικότερα για την αναγνώριση μερίσματος νοείται ο χρόνος πραγματι­κής υπηρεσίας που προκύπτει από τη συνταξιοδοτική πράξη. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που σύμφωνα με συνταξιοδοτικές διατάξεις, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο για τον κανονισμό σύνταξης, δεν λογίζεται αυξημένος για την αναγνώριση μερίσματος και γενικά για τις παροχές του Ταμείου. Ο περιορισμός της ανωτέρω διάταξης δεν ισχύει για όσους έχουν θε­μελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 31.12.2010 και υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α'), για τους οποίους εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϋσχύουσες διατάξεις.»

8.  Η περίπτωση β' της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 1171/1972 (ΦΕΚ 82 Α') καταργούνται. Οι ενα­πομείνασες περιπτώσεις α', γ', δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 1171/1972 αναριθμούνται αναλόγως σε α', β', γ' και δ'.

9.  α. Η μισθοδοσία του τακτικού (μόνιμου) πολιτικού προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

β. Η μισθοδοσία και η δαπάνη εφημεριών των ιατρών κλάδου ΕΣΥ που διορίζονται στο ΝΙΜΤΣ και των ειδι­κευόμενων ιατρών ΕΣΥ που απασχολούνται σε αυτό, καθώς και η δαπάνη που απαιτείται για τη συνταξιοδό­τηση του τακτικού (μόνιμου) πολιτικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ που διορίσθηκε πριν την 1.1.1994, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ. Από της ισχύος του παρόντος νόμου η ετήσια επι­χορήγηση του ΝΙΜΤΣ από τον τακτικό Κρατικό Προϋπο­λογισμό (αρ.κωδ.0100) παύει να καταβάλλεται.

δ. Κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του πα­ρόντος άρθρου καταργείται.

ε. Το ισχύον θεσμικό και νομικό καθεστώς του ΝΙΜΤΣ ουδόλως θίγεται από τις οικονομικής φύσης ρυθμί­σεις που επέρχονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

10. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν. 3818/1958 (ΦΕΚ 36 Α') εισφορά του εν ενεργεία στρατιωτικού προ­σωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας υπέρ ΝΙΜΤΣ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη Φ.870/220838/10.6.1975 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 907 Β'), επεκτείνεται σε όλους τους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) παύει να αποδίδεται στο ΝΙΜΤΣ και αποδίδεται στο ΜΤΑ για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.