Ν. 3943: Άρθρο 40

 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε'

1.  Οι διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου αυτού εφαρ­μόζονται για τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής, που υποβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2009.

2.  Οι διατάξεις του άρθρου 39 ισχύουν από 1η Ιανου­αρίου 2011.