Ν. 3943: Άρθρο 36 Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Μετά το άρθρο 70 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο 70Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 70Α Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

1.  Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγ­χων του Υπουργείου Οικονομικών πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από έναν πρώην ανώτατο δικαστικό λει­τουργό ή πρώην λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, δύο υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώ­ματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με βαθμό Α' και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.). Αν ο φορολογούμενος είναι μέλος ομοσπονδίας επαγγελματιών, βιοτεχνών ή εμπόρων αντί του εκπροσώπου του Σ.Ε.Β. στην επιτροπή που προβλέ­πεται στο προηγούμενο εδάφιο μετέχει ένας εκπρό­σωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος.

Η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Δια­φορών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονο­μικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της.

2.  Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επί­λυση των φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείμενο, εφόσον η διαφορά υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

3.  Δεν θίγονται τα υφιστάμενα όργανα και οι ισχύου­σες διαδικασίες για τη διοικητική επίλυση των φορο­λογικών διαφορών.

4.  Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε πράξη καταλογισμού φόρου ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νο­μοθεσίας, μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητά της, να ζητήσει, με αίτησή του απευθυνόμενη στην Επιτροπή Δι­οικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

5.  Η υποβολή της αίτησης αυτής αποκλείει την υποβο­λή για την ίδια υπόθεση και άλλης αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με βάση τις λοιπές ισχύουσες διαδικασίες για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών.

6.  Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια φορολογι­κή αρχή και διαβιβάζεται, μαζί με το σχετικό φάκελο, από αυτή στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της. Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάμενο όργανο, η αίτηση προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολο­γούμενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση.

7.  Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφο­ρών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι ισχύουσες διαδικαστικές και ουσιαστικές διατάξεις για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών.

8.  Γραμματειακή υποστήριξη στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. παρέχε­ται από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

9.  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η ημερομηνία από την οποία μπορεί να υποβάλλονται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αιτήσεις για διοικητική επίλυση φορο­λογικής διαφοράς.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί­ζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής και μπορεί να ιδρύονται τμή­ματα της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., να καθορίζεται η αρμοδιότητα τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής και της υπηρεσίας για τη γραμματειακή της υποστήριξη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2008/55/ΕΚ, 2009/162/ΕΚ ΚΑΙ 2009/69/ΕΚ