Ν.3943: Άρθρο 35 Ίδρυση και οργάνωση Γραμματείας.

 

Προσωπικό του Σ.Φ.Δ.

1. Στο Σ.Φ.Δ. συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουρ­γεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Ο προϊστάμενος της Γραμ­ματείας επιλέγεται από την ολομέλεια του Σώματος και διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο­νομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου διεύθυνσης μπορεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του πα­ρόντος, να γίνει και με μετάταξη προϊσταμένου διεύθυν­σης διοικητικής υπηρεσίας του Δημοσίου ή δικαστηρίου ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης, ύστερα από ανακοίνωση για υποβολή υποψη­φιοτήτων που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερί­δες των Αθηνών. Για τη μετάταξη απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του οι­

κείου Υπουργού. Ο διοριζόμενος ή μετατασσόμενος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.

2.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η πλή­ρωση των θέσεων προϊσταμένων τμημάτων γίνεται με μετάταξη υπαλλήλων βαθμού Α' του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών, ή με διορισμό, ύστερα από ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Διορισμός γίνεται μόνο στις θέσεις που δεν θα καλυφθούν με μετάταξη. Η επιλογή των διοριζόμενων ή μετατασσόμενων γίνεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Για τη μετάταξη απαιτείται και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται. Ο διορισμός των επιλεγομένων γίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω­πίνων Δικαιωμάτων και η μετάταξη με απόφαση των ίδιων και του οικείου Υπουργού. Αποκλείονται υποψήφιοι που έχουν υπερβεί, κατ' αντιστοιχία των θέσεων του πρώτου εδαφίου, το 55ο και 50ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

3.  Οι λοιπές θέσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καλύπτονται με τη διαδικασία και τις προ­ϋποθέσεις της παραγράφου 2, εφόσον οι διοριζόμενοι ή μετατασσόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους.

4.  Το υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο των υπαλ­λήλων του Σ.Φ.Δ. συγκροτείται με απόφαση του Προέ­δρου από έναν Πρόεδρο Φορολογικών Διαιτητών, δύο Φορολογικούς Διαιτητές και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων.

5.  Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Γραμματεία του Σ.Φ.Δ. λαμβάνουν από την υπηρεσία τους το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα κάθε είδους τακτικά επιδόματα, όπως και τις ειδι­κές αποζημιώσεις και απολαβές της οργανικής τους θέσης, που καταβάλλονται παγίως και εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997.

6.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζο­νται τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία διορισμού και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σ.Φ.Δ., οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε αυτό, η οργάνωση της Γραμματείας, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού, η κατανομή τους σε κλάδους και ειδικότητες, τα ζητή­ματα σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που διέπει το προσωπικό της Γραμμα­τείας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη λειτουργία της Γραμματείας και το προσωπικό της.