Ν. 3943: Άρθρο 25 Θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών

 

1. Μετά την υποπερίπτωση ε'της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α') προστίθενται υποπεριπτώσεις στ) και ζ) ως εξής:

«στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιω­τικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο

ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1.

ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε. επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγο­ραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγού­μενη υποπερίπτωση.»

2.  Από 1.1.2010 καταργείται η εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α'), οι οποίες διατηρή­θηκαν σε ισχύ με την περίπτωση γ' του άρθρου 47 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α'), για τις αμοιβές που αποκτά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

3.  Αντί των ενσήμων ταινιών φορολογίας αλκοολού­χων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών που προ­βλέπονται από τα άρθρα 84 και 106 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α'), είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των προϊόντων αυτών σύγχρονα ολοκληρωμένα συ­στήματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας ή ψηφιακής επαλήθευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δι­ατάξεων του παρόντος άρθρου.