Ν. 3943: Άρθρο 23 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

 

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α'), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνο­νται ως εξής:

α) Στην περίπτωση α'της παραγράφου 1 του άρθρου 8, η φράση: «Αν τα αντικείμενα της κτήσης κατέστη­σαν επίδικα ή κηρύχθηκαν αναγκαστικά απαλλοτριωτέα μετά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου» αντι­καθίσταται με τη φράση: «Αν τα αντικείμενα της κτή­σης κατέστησαν επίδικα μετά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου» και η φράση: «πριν ή μετά το θάνα­το του κληρονομουμένου ή κηρύχθηκαν αναγκαστικά απαλλοτριωτέα μετά το θάνατο του κληρονομουμένου» αντικαθίσταται με τη φράση: «πριν ή μετά το θάνατο του κληρονομουμένου.»

β) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η οποία έχει καταργηθεί με την περίπτωση α'της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α') επαναφέρεται σε ισχύ από την κατάργησή της.

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οποιαδήποτε λάθη των δηλώσεων είτε κατά την περιγραφή ή την απαρίθμηση ή τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που δηλώθηκαν, είτε κατά τον υπολογισμό του φόρου, διορθώνονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οίκοθεν ή μετά από αίτηση του φορο­λογουμένου το αργότερο με την πράξη καταλογισμού του φόρου.»

δ) Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 81 η φράση: «είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του αμφισβητούμενου φόρου (κύριου, πρόσθετων και κάθε άλλης προσαύξησης)» αντικαθίστανται με τη φράση: «πενήντα τοις εκατό επί του αμφισβητούμενου φόρου (κύριου, πρόσθετου προστίμου και κάθε άλλης προσαύξησης)» και οι λέξεις: «τριακοσίων ευρώ» με τις λέξεις: «πεντακοσίων ευρώ».

ε) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ­θρου 82 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε άλλη περίπτωση που οφείλεται φόρος που αναλογεί σε μετρητά και γενικά κινητά πράγματα, εφό­σον κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του από την περιουσία του υπόχρεου, παρέχεται ασφάλεια με την υποβολή της δήλωσης, άλλως καταβάλλεται αμέσως ολόκληρος ο φόρος αυτός και γίνεται μνεία στη δήλωση για την καταβολή.»

στ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 87 προ­στίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου για τις χρηματικές δωρεές προς τα πρόσωπα

που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25, αρμό­διος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της κατοικίας του δωρεοδόχου.»

ζ) Στο άρθρο 89 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

«3. Για τις χρηματικές δωρεές προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 μπορεί να υποβληθεί από αυτά δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον δεν είναι γνωστά στον δωρεοδόχο και δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δωρητή κατ' έτος.»

η) Η παράγραφος 4 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α', β' και γ' της προ­ηγούμενης παραγράφου, η πράξη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. κοινοποιείται μέσα σε ένα έτος από την ακύρω­ση της προγενέστερης πράξης ή από την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου στη Δ.Ο.Υ. ή από την υποβολή της δήλωσης του υπόχρεου, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου δ', μέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση στη Δ.Ο.Υ. της αμετάκλητης σχετικής απόφασης.»

2.  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 87 και της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του Κώδικα Φορολο­γίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, όπως συμπληρώθηκαν με τις περιπτώσεις στ'και ζ' της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 23 Απριλίου 2010. Για τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, για χρηματικές δωρεές προς τα πρόσωπα που ορίζονται σε αυτές, στη Δ.Ο.Υ. της πε­ριφέρειας της κατοικίας του δωρητή, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος αυτής. Για τις δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί και έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τους, παρέχεται προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύ­ος του παρόντος νόμου για την υποβολή αυτών χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

3.  Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονι­κών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση δ'της παραγράφου 1 ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής.

4.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις αγοράς ακινήτων, εφόσον ο αγοραστής κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα ή προτίθεται να εγκατα­σταθεί σε αυτή και εντάσσεται στις ακόλουθες κατη­γορίες δικαιούχων:».

5.  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν ο αγοραστής δεν εγκατασταθεί στην Ελλάδα εντός προθεσμίας δύο ετών από την αγορά, υποχρε­ούται να υποβάλει δήλωση το αργότερο εντός προθε­σμίας έξι μηνών από τη συμπλήρωση της διετίας και να καταβάλει το φόρο, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμε­νο εδάφιο. Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία του ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.»